Visste du att…

Av Nina Silventoinen 2014-04-22

Så kallade hemliga tvångsmedel används i allt större utsträckning i Sverige. Om du har varit i kontakt med någon som är avlyssnad som misstänkt för ett brott, som varken du eller den avlyssnade känner till – så får du aldrig reda på att även du därmed har varit avlyssnad.

De hemliga tvångsmedel som är tillåtna i Sverige är:


  • Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation som innebär att ta del av en misstänkt persons kommunikation med enskilda personer via telefon eller internet.

  • Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation som innebär att ta del av tekniska uppgifter vid kommunikation över internet eller telefon för att utröna vem eller vilka en misstänkt person har kontakt med.

  • Hemlig kameraövervakning som innebär att kameror placeras ut för att bevaka en plats som har koppling till det brott som utreds.

  • Hemlig rumsavlyssning – så kallad buggning – som innebär att ta del av tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst som allmänheten inte har tillträde till.

  • Postkontroll som innebär möjligheten att beslagta brev och paket, för att ta del av det som skickas till eller från en misstänkt person.

   Visste du att användandet av hemliga tvångsmedel har ökat från 5 524 tillstånd år 2011 till 7 642 tillstånd år 2012.

   Visste du att misstänkta personer kan meddelas att de varit avlyssnade/övervakade en månad efter avslutad förundersökning. Råder sekretess kan det skjutas upp. Har det sedan gått mer än ett år sedan avslutad förundersökning finns ingen skyldighet att meddela den misstänkta.

   Visste du att personer som inte alls varit misstänkta för brott men som pratat med en misstänkt som varit avlyssnad, aldrig får reda på att de blivit avlyssnade.

   Visste du att i mindre än en tiondel av fallen åberopades resultatet som bevisning i domstol.

   Visste du att tillstånden under 2012 omfattade 2 254 brottsmisstänkta personer. Motsvarande siffra för 2011 var 2 040 personer.

   Visste du att SÄPO:s statistik vad gäller hemliga tvångsmedel är sekretessbelagd. Detsamma gäller för buggning, alltså hemlig rumsavlyssning.

   Visste du att sedan en lagändring i juli 2012 är det domstol som beslutar om användande av tvångsmedel efter begäran från åklagare. Tidigare kunde de rättsvårdande myndigheterna besluta om hemliga tvångsmedel utan domstolsbeslut. Även offentliga ombud tillsattes vid lagändringen, som agerar åklagarens motpart vid beslut om tvångsmedel.

   Visste du att under 2012 var det avslag i 9 fall av 3 432 när det gäller avlyssning. 

   Visste du att tvångsmedel kan få användas i förundersökningar av brott som kan ge fängelse i minst två år, samt vissa andra brott av speciell karaktär. Undantaget är buggning som endast får användas för mycket allvarliga brott; brott som har ett minimistraff om fängelse i fyra år. 

   Visste du att hemliga tvångsmedel användes i 912 förundersökningar. Under 2011 var motsvarande siffra 782.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.