Debatt

Nej, vi behöver inga särskilda lagar mot hedersbrott!

Av Andreas Magnusson 2017-08-23

Allt fler röster höjs för att införa specifik lagstiftning mot hedersbrott. Tanken är att man på detta sätt ska kunna möjliggöra en straffskärpning i de fall då motivet bakom brottet varit hedersrelaterat. Det hela låter väldigt bra men lagstiftning bör inte vara populistisk och den bör inte vara ett tomt slag i luften.

   Hedersvåld är ett omfattande problem i samhället och det innebär en stor utmaning för skola, socialtjänst och rättsväsende. Vi har blivit allt bättre på att markera mot detta våld, på att förebygga, motarbeta och skydda, men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

   Lagstiftningen idag är tydlig. Misshandel är misshandel även om den är hedersrelaterad. Mord är mord även om det är hedersrelaterat. Grov kvinnofridskränkning är grov kvinnofridskränkning oavsett hedersinblandning. Domstolarna ska inte ta någon kulturell hänsyn åt något håll. Det är en bra ordning.

   Nu höjs allt fler röster för att ändra på detta. Det är en farlig väg och skulle innebära ett steg bort från tanken om alla människors likhet inför lagen. Den skulle också innebära att domstolar i allt högre grad skulle ägna sig åt kulturrelativism och godtycklighet.

   Om man läser domskäl från mitten av 1990-talet så är det alldeles uppenbart att rätten i vissa fall tog hänsyn till förövarnas kulturella bakgrund och situation och ibland lät det utgöra en förmildrande omständighet. När det gäller domar under 2000-talet är situationen helt annorlunda. Även om kulturella aspekter nämns i domarna så tas ingen som helst hänsyn till dessa vid utdömande av straff annat än möjligen som en försvårande omständighet.

   Med dagens lagstiftning kan man ta hänsyn till försvårande respektive förmildrande omständigheter vid bestämning av straffvärdet för ett brott. De försvårande omständigheterna regleras av 29:2 i brottsbalken och de förmildrande omständigheterna finns reglerade i 29:3. Det är svårt att hitta något brottsfall i Sverige under 2000-talet där domstolarna hänvisat till förmildrande omständigheter i hedersfall.

   När det gäller de försvårande omständigheterna så kopplas de däremot ofta på vid bestämmandet av straffvärdet i brott med hedersanknytning. Det kan handla om att ett brott ”varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person” eller till exempel ”om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet genom allvarligt tvång, svek eller missbruk av dennes ungdom, oförstånd eller beroendeställning”.

   Det finns alltså redan idag en utmärkt möjlighet att markera mot hedersvåld genom vår lagstiftning. Genom de försvårande omständigheterna utdöms ofta lagens strängaste straff vid just hedersfall. Så vad skulle man egentligen vinna på att hedersvåld infördes som juridiskt begrepp?

   Absolut ingenting. Förslaget är ren populism och har ingen som helst förankring i verkligheten. Nya lagar ska inte instiftas av känslomässiga skäl eller för att politiker vill ge sken av handlingskraft. Lagstiftning ska vara rationellt motiverad.

   Genom tillämpningen av de försvårande omständigheterna utdöms redan idag särskilt stränga straff kring just hedersrelaterat våld. Det är dessutom så att det våld som i dessa fall utövas oftare än annars är planerade. Planerade brott ger i allmänhet strängare straff än de som utförts genom stundens ingivelse – jämför till exempel mord och dråp.

   Om vi införde en särskild lagstiftning mot hedersrelaterat våld så skulle vi hamna i en rad svårigheter. En sådan är problemet med vår kulturella närsynthet. Domstolar skulle missa att se hedersvåld som utövas av helt vanliga infödda svenskar eftersom de inte skulle identifiera det som hedersrelaterat. En annan svårighet är att vi skulle få en lagstiftning som i princip bara riktar sig mot människor från mellanöstern och delar av Latinamerika och Afrika eftersom det är dessa kulturer som förknippas med hedersvåld.

   Arbetet mot hedersvåld kräver goda kunskaper hos samhällets olika aktörer. Inte minst socialtjänsten behöver bli bättre på att förebygga och hjälpa unga tjejer och killar som utsätts för hedersförtryck. Nuvarande lagstiftning mot till exempel mord, hot och misshandel fungerar däremot utmärkt även i hedersrelaterade fall.

   Genom särskild lagstiftning vid hedersvåld skulle principen om alla människors lika värde och likhet inför lagen sättas ur spel. Vi har en lagstiftning idag som fungerar och som tillämpas på alla människor oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder och funktionshinder. Ett införande av hedersbrott som juridiskt begrepp skulle riskera att sätta denna princip ur spel och öppna dörren för godtyckligt och politiskt styrt rättsutövande.

 


   Andreas Magnusson är gymnasielärare i svenska, religion och etik. Han är också deltidsmusiker och har nyligen startat You Tube-kanalen Samtidsreflexen där tanken är att med pedagogiska reflektioner tränga djupare bakom människors reflexmässiga yttranden i samhällsfrågor. Andreas har idén om att en god journalist är pedagog och att en god pedagog också i någon mening borde vara journalist. Nu är Andreas även en av Para§rafs krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.