Lennart Aspegren

Staten Israel åläggs att…

Av Lennart Aspegren 2024-04-02

Under sistlidna mars månad 2024 har som bekant flera viktiga ställningstaganden till konflikten mellan Israel och Hamas sett dagens ljus.

Måndag den 25 mars
FN:s säkerhetsråd antar för första gången en resolution som kräver ”omedelbar och bestående” vapenvila i Gaza.

Vidare krävs där att Hamas friger gisslan, att den humanitära hjälpen till Gazas civilbefolkning ökas ut, att vapenvila ska råda under pågående Ramadan.

Enigheten i Säkerhetsrådet är påfallande. Av dess 15 medlemsstater röstade 14 för resolutionen. Det återstående landet, USA, lade ner sin röst.

Resolutionen är bindande för alla medlemsstater. FN:s  generalsekreterare António Guterrez betonar vikten av att kraven i resolutionen uppfylls.

Tisdag den 26 mars
Francesca Albanese, som är FN:s särskilda rapportör för de ockuperade palestinska territorierna, skriver till FN-rådet för mänskliga rättigheter, Genève, att det finns rimliga skäl att tro att gränsen för folkmord mot palestinier i Gaza enligt 1948 års konvention har passerats.

Torsdag den 28 mars
Så över till International Court of Law (ICL) i Haag. Den kan väl kallas FN:s högsta domstol (jämför exempelvis min redogörelse i Magasinet Para§raf den 21 januari 2024).
Den 28 mars 2024 meddelar ICJ med stor majoritet en interimistisk så kallad Order i fråga om Gaza och folkmordskonventionen.
Denna Order har i svenska nyhetsmedier knappast getts den uppmärksamhet som den synbarligen förtjänar.
Som jag uppfattar det, innehåller den i huvudsak följande:

Staten Israel åläggs att, i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt FN:s folkmordskonvention och med hänsyn till de allt värre förhållandena för palestinierna i Gaza  –  särskilt spridningen av hungersnöd och svält – tillgripa alla nödvändiga och verksamma åtgärder för att, i totalt samarbete  med Förenta nationerna, säkerställa alla nödvändiga elementära tjänster för  mänskliga livsvillkor, däribland mat, vatten, elektricitet, bränsle, husrum, kläder, hygieniska och sanitära behov, såväl som medicinska förnödenheter och medicinsk vård, åt palestinier i hela Gaza. Det gäller även att bygga ut gränspassagernas kapacitet och antal och att hålla dem öppna så länge det behövs.

Vidare ska Israel försäkra sig om att dess militära personal inte gör sig skyldig till gärningar som kränker någon av de rättigheter som tillkommer palestinier i Gaza som en enligt  folkmordskonventionen skyddad folkgrupp eller gärningar som förhindrar brådskande humanitärt bistånd.

Staten Israel åläggs att inom en månad från dagen för denna Order – alltså senast den 28 april 2024 – lämna en rapport över alla åtgärder som har genomförts för att tillämpa Ordern.

 Den ansvarskännande världen har på det här unika sättet samlat sig till en folkrättsligt välgrundad kritik av den politik som Israels nuvarande regim under Netanyahu har stått för. Men samtidigt har hans tuppkam oavlåtligt fortsatt att svälla…

Det förefaller också minst sagt tveksamt i vilken mån landets försvarsmakt (IDF) hittills har lyckats i sitt uppdrag att befria gisslan och att oskadliggöra eller åtminstone allvarligt skada Hamas i de underjordiska tunnlarna.

Och den förut så vitala oppositionen inom Israel verkar att tills vidare på något sätt ha tystats ner eller i varje fall klingat av vad gäller Gazas civilbefolkning.

Sannfärdiga journalister som försöker rapportera verklighetstroget om ödeläggelsen av Gaza och dess bebyggelse har motarbetats.  Ja, till och med ibland betecknats som förrädare.

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


   Lennart Aspegren är juris hedersdoktor vid Stockholms universitet. Bakgrund i Svea hovrätt. Rättschef i Regeringskansliet. Domare i Arbetsdomstolen, i Försäkringsöverdomstolen, i FN:s folkmordstribunal för Rwanda.
Lennart Aspegren är internationellt verksam som konsult och föreläsare. Gett ut lagkommentarer m.m. Gift, tre barn, fem barnbarn.
Lennart är en av Para§rafs fasta krönikörer.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.