Advokater hävdar att Göteborgs tingsrätt är jävig i mål mot ”Maffians Bankir”

Av Dick Sundevall 2021-10-04

I en utförlig inlaga av advokaterna Markus Bergdahl och Mattias Augustsson utpekas samtliga domare vid Göteborgs tingsrätt som jäviga i förhållande till deras klient Torgny Jönsson, i en del medier benämnd ”Maffians Bankir”.

Nu ansluter sig flera av Jönssons medtilltalades advokater – och instämmer i uppfattningen att domstolen är partisk och att deras klienter inte heller kan förvänta sig en rättvis rättegång.

Den femton sidor långa inlagan från Jönssons advokater för tankarna till Thomas Quick-cirkusen, när det handlar om bristande objektivitet och opartiskhet.

I målet mot Torgny Jönsson har två domare vid Göteborgs tingsrätt åtalats för tjänstefel, varav en entledigats sedan stämningsansökan mot honom utfärdats av hovrätten.

Därutöver har fyra åklagare som varit inblandade i målet åtalats för tjänstefel av Jönsson, varav tre har kopplats bort från ärendet.

Domare vid Göteborgs tingsrätt har avslagit Torgny Jönssons begäran om komplettering av förundersökning trots att hans argument och skäl för begäran haft stöd i gällande rätt, hävdar advokaterna Bergdahl och Augustsson.

Därtill menar de att Göteborgs tingsrätt utsatt Torgny Jönsson för en oproportionerligt lång häktningstid, totalt 19 månader, för den misstänkta brottsligheten.

Det är en uppfattning som delades av Hovrätten för Västra Sverige som för snart tre år sedan beslöt att gå emot tingsrätten och försätta Torgny Jönsson på fri fot med hänvisning till Göteborgs tingsrätts felaktiga proportionalitetsbedömning.

Det här är huvudargumenten i jävsinlagan där advokaterna Bergdahl och Augustsson framför varför de anser att deras klient inte kommer att få en rättvis rättegång vid Göteborgs tingsrätt.

I inlagan framförs bland annat att:

”Det är försvarets uppfattning att tingsrättens samtliga domare känner till aktuellt mål. Det vore snarare en bedrift – oaktat att Göteborgs tingsrätt är en mycket stor tingsrätt – att hålla sig ovetande om de mål som handläggs i tingsrätten och där Jönsson förekommer. Han förekommer som part i flera mål i tingsrätten. Flera av dessa mål är uppmärksammade eftersom de rör åtal mot ansvarig utgivare för Göteborgs-Posten, åtal mot två av tingsrättens ordinarie domare och mot fyra av de åklagare som normalt sett arbetar i tingsrätten i samband med att de är parter vilket sker förhållandevis ofta.”

Och det här är alltså något som uppfattas som problematiskt av flera av Torgny Jönssons medtilltalades advokater.

En av de advokater som anslutit sig till Bergdahl och Augustssons jävsinvändning är advokat Lars Edman som delar farhågan om att tingsrättens förhållande till Torgny Jönsson kan komma att drabba även hans klient. I sin inlaga skriver Edman:

Eftersom bedömningen av Torgny Jönssons skuld är av central betydelse även för bedömningen av åtalet mot min klient (NN), delar NN den av Torgny Jönssons försvarare framförda invändningen om jäv. Det är även för NN viktigt att utgången i målet inte på något sätt kan riskera att påverkas av vad som i övrigt förekommit i mål och ärenden mellan Torgny Jönsson och domare vid tingsrätten vari NN inte har haft någon insyn.

Frågan som inställer sig är hur man från Göteborgs tingsrätts sida ska kunna hålla rättegång i ett mål där varken de misstänkta eller deras försvarare har förtroende för domstolens förmåga att göra rättvisa och rättssäkra bedömningar?

I jävsinlagan hänvisar advokaterna Bergdahl och Augustsson särskilt till beslut i Malmö tingsrätts mål nr B 10607–09 beträffande objektiv opartiskhet. De skriver:

Under omständigheter liknande med de i det nu föreliggande målet konstaterade chefsrådman Dag Cohen i Malmö tingsrätts mål nr B 10607–09: inte uteslutas att denna omständighet är av det slaget att den ger en objektiv betraktare grund för misstro om tingsrättens opartiskhet. Invändningen om jäv ska därför bifallas. Det nu anförda medför att varje domare vid tingsrätten måste avstå från att delta i den fortsatta handläggningen av målet.

Advokaterna Bergdahl och Augustsson menar att samma förhållande i högsta grad även gäller Göteborgs tingsrätts befogenhet att fortsatt handlägga målet mot Torgny Jönsson.

Inlagan avslutas med:

”Jönssons egen uppfattning är att han inte kommer att få en rättvis prövning och att tingsrätten – inte minst mot bakgrund att ett antal av tingsrättens domare har fattat beslut dels i mål B 12060- 17 i fråga om häktning och komplettering av förundersökningen, dels i andra mål där han är part, vid varje givet tillfälle beslutar mot hans yrkanden trots att hans argument och skäl för olika begäran har haft stöd i gällande rätt. Försvaret gör som ovan nämnt inte gällande att varje domare vid tingsrätten skulle vara subjektivt opartisk utan det är fråga om objektiv opartiskhet. Det är av denna anledning jävsinvändning framförs.”

När man senast prövade jävsförhållanden vid domstolen som anmälts av Torgny Jönsson, lät man kalla in en domare utifrån. Men den domare som inkallades hade nyligen avslutat sin tjänstgöring vid Göteborgs tingsrätt där han varit nära kollega med de domare som omfattades Jönssons jävsanmälan.

Dessutom hade nämnda domare under sin tjänstgöring, kort dessförinnan, dömt i ett mål vid Göteborgs tingsrätt där Torgny Jönsson var ena parten i åtal om tjänstefel mot tre åklagare, och där han dömt till Jönssons nackdel.

Frågan om väldigt långa häktningstider i Sverige är högaktuell. Vi lär få anledning att återkomma till såväl den frågan liksom till den här konkreta jävsfrågan.

 

Advokaterna Bergdahl och Augustssons inlaga i sin helhet finns att ta del av här.

 


Dick Sundevall är Magasinet Para§rafs chefredaktör och ansvarige utgivare.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.