Offentlighetsprincipen

Av Nilsson-Larancuent 2012-07-19

I Sverige finns en grundlagstadgad rättighet för alla att ta del av offentliga handlingar. Den rätten är mer långtgående än de flesta känner till.

Offentlighetsprincipen innebär, förutom rätten att ta del av offentliga handlingar, även rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och vissa andra politiska sammanträden. Det handlar alltså om att det ska finnas en insyn i myndigheternas arbete för att bland annat undvika korruption och godtyckliga beslut. Offentlighetsprincipen är något som journalister ofta använder sig av, men även allmänheten kan nyttja den.

Allmän respektive offentlig handling

Det är viktigt att veta skillnaden mellan en allmän och offentlig handling, eftersom dessa två lätt blandas ihop. Alla handlingar som förvaras, upprättas, skickas till eller från en myndighet – exempelvis brev, e-post, beslut – är allmänna, vilket dock inte behöver innebära att de är offentliga.

För att offentlighet ska gälla så får det inte råda sekretess. Säg till exempel att en fånge begär ut hemadressen till en vakt. Denna adress finns i anställningskontraktet som är en allmän handling, men om det finns risk för att vakten får problem så kan fången nekas att få adressen. Det görs alltså en prövning från fall till fall, men huvudregeln är ändå att en allmän handling är offentlig så länge undantagen inte finns tydligt specificerade i annan lag, framförallt i offentlighets- och sekretesslagen.

Årsinkomst och skolbetyg

Vill man ha ut en viss handling så är det bara att kontakta den ansvariga myndigheten och klargöra att man vill se ett visst dokument, detta kan göras såväl skriftligen som muntligen. Vägrar exempelvis din granne berätta vad han har för årsinkomst så är det bara att kontakta det lokala Skattekontoret och ställa frågan. Hur mycket var och en tjänar är nämligen en offentlig handling. Samma sak gäller för skolbetyg. Det finns alltså en hel del intressant information för den nyfikne som kan hämtas ut.

Oftast kan man få en kopia av det man har begärt, men ibland måste man komma till en särskild lokal för att ta del av handlingen. Efter en prövning kan, som nämnts ovan, myndigheten ibland besluta att det råder sekretess, men man har alltid rätt till ett skriftligt beslut och detta kan överklagas till kammarrätten.

Meddelarfriheten

Offentlighetsprincipen innebär också att tjänstemän inom stat eller kommun har rätt (med några få undantag) att berätta om verksamheten för journalister. Detta får även göras anonymt och myndigheten får inte eftersöka vem det är som har talat med media. Skulle någon chef försöka ta reda på vem som yttrat sig offentligt så kan han eller hon straffas. Det är alltså fritt fram att kritisera sina myndighetschefer.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.