Din rätt: Myndigheternas skyldigheter

Av Nilsson-Larancuent 2012-07-28

Förvaltningslagen är den lag som troligen påverkar flest personer i Sverige, men ändå är det få som känner till den.

Svenska myndigheter har många skyldigheter gentemot den enskilda medborgaren, de flesta av dessa regleras i förvaltningslagen, en lag som inte är särskilt välkänd. Där finns bestämmelser för hur både statliga och kommunala myndigheter ska handlägga sina ärenden samt vilka skyldigheter de har mot allmänheten.

Myndighetsutövning

För att förvaltningslagen ska vara gällande så måste det handla om myndighetsutövning. Detta innebär att en myndighet har fattat ett beslut eller vidtagit en åtgärd mot en person, organisation eller ett företag. All verksamhet är alltså inte myndighetsutövning. Varje gång det handlar om att en myndighet på något sätt bestämmer över någon så är det myndighetsutövning och denna befogenhet måste ha stöd i lag (regelverk beslutat av riksdagen) eller förordning (regelverk beslutat av regeringen).

Förvaltningslagen ställer stora krav på dem som arbetar inom den offentliga verksamheten. De har exempelvis en serviceskyldighet, vilken innebär att varje myndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan liknande hjälp i frågor som rör myndighetens ansvarsområde.

Dessutom så ska de frågor som ställs besvaras så snart som möjligt och de ärenden som handläggs slutföras inom en rimlig tid. Det finns även en skyldighet att anlita tolk om den som söker hjälp inte behärskar svenska eller är allvarligt hörsel- eller talskadad. Listan på myndigheternas skyldigheter är lång och vill man veta mer om dessa så rekommenderas att man går till sitt lokala bibliotek och lånar en bok som heter Förvaltningslagen, med kommentarer. Där finns all vägledning som behövs.

Kan få skadestånd

Om en myndighetsanställd bryter mot någon av reglerna i förvaltningslagen så kan den som drabbas få skadestånd. Har till exempel ett ärende från Försäkringskassan där en ansökande har begärt föräldrapenning tagit orimligt lång tid, så finns kanske rätt till ersättning. Säg att beslutet tagit flera månader, vilket det normalt inte ska göra, och att den enskilde har fått ekonomiska problem till följd av den långa handläggningstiden, då kan skadestånd begäras.

Beroende på vilken typ av fel som man begär skadestånd för så är det antingen myndigheten själv som fattar ett beslut eller Justitiekanslern (se tidigare artikel ”Rätten till skadestånd”). Är man osäker så är det bara att vända sig till den berörda myndigheten och fråga.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.