Din rätt: Orimliga avtal

Av Nilsson-Larancuent 2012-09-19

Råkar man ut för ett avtal som är orimligt finns goda möjligheter att man kan slippa följa det.

Inom juridiken är 36 § avtalslagen den universalparagraf som kan användas inom alla möjliga ärenden. Om man exempelvis lånat pengar av sin granne och han har tagit en hutlöst hög ränta eftersom han vetat att man varit i en nödsituation så kan låneavtalet vara ogiltigt. Det finns många situationer där just denna paragraf och dess oskälighetsprincip kan användas.

Hela avtal kan ogiltigförklaras

Det som fastställs i den aktuella paragrafen är att alla typer av oskäliga avtalsvillkor delvis eller helt kan jämkas eller bortses ifrån. Men särskilt starkt gäller det den som är konsument eller den som anses underlägsen i avtalsförhållandet. Detta eftersom man som konsument ofta anses vara i en underställning i förhållande till en näringsidkare.

När det gäller att tolka om något är oskäligt är det en individuell bedömning som ska ske. Alla omständigheter ska tas hänsyn till. Det handlar dock oftast inte om att man exempelvis köpt en viss vara för ett extremt överpris, eftersom det generellt anses vara fritt för var och en att betala och ta betalt till vilken prisnivå man vill. Nej, det centrala är att parterna som har ingått avtalet har ”haft möjlighet att uttrycka sin fria vilja utan påtryckningar, utnyttjandet av trångmål, svek eller andra omständigheter som kunnat förhindra detta”, som det står i kommentarerna till lagen.

Anlita en jurist

I det inledande exemplet där en person lånade pengar av sina granne till en orimligt hög ränta, kan man säga att om utlånaren kände till nödsituationen som lånaren befann sig i och därför tog extra hög ränta, så skulle låneavtalet troligen anses vara oskäligt. Ofta är det alltså omständigheterna vid själva avtalstillfället som är i fokus snarare än innehållet i avtalet. Detta innebär även att exakt samma avtal som vid ett tillfälle ansågs strida mot 36 §, under andra förhållanden skulle anses vara fullt acceptabelt.

Om ett avtal är oskäligt eller inte avgörs genom en rättslig prövning, oftast sker detta i en domstol. Detta kan utmynna i alltifrån att avtalet bedöms som skäligt till att en justering sker av det specifika villkoret eller att avtalet ogiltigförklaras i sin helhet.

Nu kanske allt detta låter krångligt, vilket inte är konstigt med tanke på den långgående individuella bedömning som ska göras från fall till fall. Det man ska komma ihåg är att möjligheten att få ett oskäligt avtalsvillkor upphävt eller jämkat faktiskt är ganska långtgående, dock är inte detta något man ska göra själv, en advokat eller affärsjurist bör anlitas innan man går till domstol.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.