Ny rättegångsordning

Av Nina Silventoinen 2013-01-24

Idag överlämnades uppföljningen för En modernare rättegång till justitieminister Beatrice Ask. 

Den 1 november 2008 trädde den nya reformen En modernare rättegång i kraft. Det innebar en modernisering av rättegången i allmän domstol, med bland annat större utnyttjande av inspelade förhör samt att prövningstillstånd infördes i hovrätten.

Uppföljningen som nu gjorts överlämnades av lagmannen K-G Ekeberg och är en utvärdering av reformen En modernare rättegång.

Prövningstillstånd

Det mest genomgripande som genomfördes då var en förändring av hovrättsprocesserna. I alla tvistemål och domstolsärenden numera krävs prövningstillstånd för en fullständig prövning i hovrätt. Samt att man i fortsättningen huvudsakligen förlitar sig på de förhör som hölls i tingsrätten.

– Utfallet är mycket tillfredsställande, säger K-G Ekeberg. Den nya hovrättsprocessen är som vi ser det en klar förbättring som lett till kortare handläggningstid och en kvalitativt bättre process.

Förslag på förbättringar

Sammanfattningsvis kan sägas att reformen fått klart godkänt av utredarna men kan utvecklas ytterligare. Några av de föreslagna förbättringarna är:

  • Vid uppskjuten eller inställd rättegång, ska brottsoffer och vittnen som infunnit sig kunna förhöras för att slippa komma tillbaka vid ett senare tillfälle.
  • Om en rättegång måste tas om ska de tidigare inspelade förhören kunna återanvändas i större utsträckning.
  • Tingsrätternas inspelade förhör ska i ännu större utsträckning kunna användas vid hovrättsförhandlingar.

Färre domare

Utredningen föreslår även nya bestämmelser för hur många domare som ska medverka vid huvudförhandlingar i tvistemål. I dagsläget är upp till tre domare.

– Vi föreslår att de skulle vara lämpligt med en regel som säger att i de fall man är överens räcker det med en domare, menar K-G Ekeberg. I mer komplicerade fall – två domare och i mycket omfattande mål som pågår under lång tid – tre domare. Där skärper vi också upp bestämmelserna om vilka som får medverka, det ska i huvudsak vara ordinarie och mycket erfarna domare. Framförallt i de här ”tre-domar målen”, som vi förutsätter inte är så många men som tar lång tid.

Dispensprövning

En annan fråga som diskuterades under presskonferensen var dispensprövningen – om tvistemålen släpps fram till hovrätten i tillräcklig utsträckning.

– Där kan vi konstatera att Högsta domstolen (HD) har tagit upp en del fall och gett hovrätterna bakläxa, sagt att det och det målet borde ni släppt fram till fullständig prövning, förklarar K-G Ekeberg.

Det har framförallt gällt prejudikat-frågor, där hovrätten bedömt att det var rätt dömt i sak men inte tänkt på att det ligger ett prejudikat i målet. Utredningen föreslår därför, på initiativ från HD, förbättringar som gör att HD, om den uppmärksammar såna frågor ska kunna ta upp prejudikatfrågan direkt och ge vägledning.

– Vi kan i likhet med HD, säga att vi inte är helt nöjda med dispensprövningen i helhet, den kunde bli lite generösare. Det förutsattes när reformen skrevs och har blivit klart bättre. Hovrätterna har gemensamt diskuterat riktlinjer för detta och gjort statistiska undersökningar som visar att man är på rätt väg, avslutar K-G Ekeberg.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.