Fallet Ari Mattinen 5: Spel för gallerierna

Publicerad 2013-03-06

År 2011 beslutade Riksåklagaren att återuppta förundersökningen i fallet Ari Mattinen. Det hela slutade med att endast en utredningsåtgärd genomfördes och trots att mycket i den talade för Mattinen valde vice riksåklagare, Kerstin Skarp att lägga ner utredningen.

Bakgrund fallet Ari Mattinen:

Någon minut efter klockan fyra på natten till den 31 oktober 2001, hör en man i Jakobsberg, norr om Stockholm, en kvinna skrika. När han tittar ut genom fönstret ser han en kropp som kommer uppifrån och faller ner till marken.

Det är en kvinna, Tarja Köngäs, som hamnar en dryg meter ut från husväggen. När polis och ambulans kommer till platsen är hon död.

Den 2 februari 2007 dömer Sollentuna tingsrätt Ari Mattinen till livstids fängelse för mord på Tarja Köngäs. I domskrivningen framgår bland annat:

Tingsrätten anser att omständigheterna tillsammantagna är sådana att det kan uteslutas att Tarja Köngäs skulle ha ramlat ut från fönstret eller själv tagit sitt liv. Det måste ha varit en annan person som har slängt ut henne från fönstret.

Svea hovrätt kommer sedan till samma slutsats i sin dom.

Men var det ett mord – eller var det ett självmord? Att fel person döms för ett mord får inte hända. Men än värre blir det om en person döms till livstids fängelse utan att det har begåtts något brott överhuvudtaget.

Den 23 november 2011 beslutar vice riksåklagaren (RÅ) att på Ari Mattinens begäran återuppta förundersökningen i hans fall. Ari framför i sin begäran att RÅ bland annat måste utreda Tarja Köngäs upprepade självmordsförsök närmare. En rekonstruktion måste genomföras i lägenheten och nya förhör med den ansvarige kriminalteknikern Evald Knutsson måste hållas. Ari och hans nuvarande advokat Johan Eriksson lämnade in en lista på vad de ansåg borde kompletteras i förundersökningen.

Punkterna var: 

 • Förhör med ansvariga för socialutredningen angående Tarja Köngäs psykiska tillstånd.
 • Förhör med Tarjas behandlande läkare angående hennes psykiska tillstånd utvisande att hon bar på tankar att hoppa ut från sjunde våningen.
 • Förhör med Tarjas före detta pojkvän Tapio Syrjönen angående hennes tidigare självmordsförsök.
 • Förhör med den ansvarige kriminalteknikern Evald Knutsson angående bland annat möjligheten att det förekommit möbelförflyttningar på det sätt en av grannarna påstått.
 • Kontroll av ”korsdragsfrågan” genom att kontrollera om ombyggnation skett i huset.
 • Ny rekonstruktion i lägenheten som belyser om det är möjligt att förpassa en docka ut genom fönstret på det sätt som skedde i den tidigare brottsplatsundersökningen, utan att komma åt fönsterglaset på utsidan.
 • Förhör med en rättsläkare angående bland annat den felaktiga slutsatsen att det inte går att få blåmärken efter att döden inträffat.

Inga bevis

Av alla dessa begärda utredningsåtgärder som skulle kunna kasta nytt ljus över fallet Ari Mattinen, valde Kerstin Skarp att genomföra endast en, ett förhör med kriminalteknikern Evald Knutsson. Förhöret kan sammanfattas med att det inte går att bevisa att Ari kastat ut Tarja från fönstret på sjunde våningen. Knutsson säger i ett stycke så här:

– Ja, jag kommer alltså fram till det, att det finns ingenting i platsundersökningen som kan ge ett starkare bevis för vare sig det ena eller andra händelseförloppet. Vi har ingenting som visar på vad som hände vid fönstret. Sen har vi inte heller några spår som talar om och visar på att det har varit våldsamheter inne i lägenheten strax före detta. Men som jag sa tidigare, det finns ju platser där man skulle kunnat ha det, men det viktiga är att vi inte har hittat dom spåren.

Efter att det fastslagits i förhöret med Knutsson att det inte enligt honom går att fastställa vad som hänt vid fönstret och att han inte hittat spår efter strid i lägenheten, uppgifter som går på tvärs med Aris livstidsdom, begär advokat Johan Eriksson att riksåklagaren till Högsta domstolen (HD) ska begära om resning för Ari Mattinen.

Riksåklagarens tystnad

Begäran vinner inget gehör hos Kerstin Skarp som anser att inget av det som framkommit under den återupptagna förundersökningen utgör något skäl för henne att vidta någon ytterligare åtgärd. Skarp lägger ner förundersökningen med följande motivering:

Enligt min mening kan det inte förväntas att Högsta domstolen, med stöd av det som kommit fram vid förhöret med Evald Knutsson och de övriga omständigheter och bevis som Ari Mattinen har åberopat, skulle bevilja en ny ansökan om resning för Ari Mattinen. Jag avser därför inte att ge in en sådan ansökan.

/wp-content/uploads/content/grav/ari-mattinen/KerstinSkarp02_high.jpgVad Kerstin Skarp, bilden till höger, menar med att det inte kan förväntas att HD skulle bevilja en ny resning grundat på övriga omständigheter och bevis som Ari Mattinen åberopat är inte lätt att veta då de ju förblev outredda.

Para§raf har under flera veckor försökt, både via mejl och kontakt med Skarps pressekreterare, försökt få Skarp att ställa upp på en intervju eller att svara på frågor mejlledes om fallet Ari Mattinen, utan att lyckas. Andra frågor vi önskat ställa är:

 • Vad låg mer specifikt bakom beslutet att lägga ner förundersökningen?
 • Hur ser Riksåklagaren på det faktum att vid Aris två resningsansökningar blev resultatet 3-2 vid första och 4-1 vid andra?
 • Kan man kalla en dom ställd bortom varje rimligt tvivel när tre av landets högsta jurister är av uppfattningen att målet förtjänar en ny prövning?
 • Vad hade krävts för en fortsatt utredning?
 • Finns det inte risk för jäv när det är riksåklagaren som ska vara rådgivande åt HD?

 

Evald Knutsson

Evald Knutsson började jobba vid polisen 1969 och började som han själv säger, fuska som kriminaltekniker 1974. Han blev heltidsanställd som kriminaltekniker 1987.

– Du sa i förhöret med Riksåklagaren att man inte från platsundersökningen kan dra slutsatsen att det rör sig om mord och inte heller utesluta självmord utifrån resultatet av undersökningen?

– Det här har genomsyrat hela utredningen för mig och gör än idag. Det går inte att bevisa någonting, det handlar om tolkningar, säger Knutsson.

– Ändå blev Ari Mattinen dömd?

– Att tingsrätten, och nu kommer fördomarna, säger Knutsson. Men att tingsrätten kan göra den bedömningen förvånar mig inte. Men när det i hovrätten är en majoritet jurister och även dom kan komma fram till att händelseförloppet är styrkt så tillvida att det är Ari som har orsakat Tarjas död. På vilket sätt är det styrkt? Jag ska inte börja spekulera i vad andra har kommit fram till, men jag själv har inte en susning om vad som har hänt. Det går alltså inte enligt mina undersökningar att bevisa att Ari skulle ha kastat ut Tarja och omvänt, det går inte att bevisa att Tarja hoppat självmant.

– Men hur känner man sig då i ditt läge? När du som kriminaltekniker säger att det är jävligt svårt och även obevisat att Tarja kastats ut genom fönstret?

– Men det framgår ju för alla att det är svårt. Om fönstret stått på vid gavel menar jag att det inte är så svårt att kasta ut någon, för då pratar man om hur mycket personen väger och vilket motstånd hon gör, men genom en springa anser jag vara svårt.

Fallet berör

– Vad har du för känslor så här lång tid efteråt?

– Jag kan inte förstå hur rätten kan säga att det inte finns några rimliga tvivel om att det är Ari som har gjort det här, det kan jag inte få in i mitt huvud, en omöjlighet. Det känns bra att fallet uppmärksammas för jag vill dra mitt strå till stacken.

– Finns det från din sida en ilska att man tolkade ditt tekniska protokoll på det här sättet vilket resulterade i en livstidsdom för Ari Mattinen?

– Nej, jag tror att den här faran finns hela tiden. Titta på när Ari överklagade, det blev 3-2 i Högsta domstolen. Hur fan kan det bli 3-2? Det skrämmer mig. Beror det på vilken dag det är eller vilket humör justitieråden är på? Var är rättssäkerheten? Jag har inte den här övertron på att allt blir rätt och riktigt men det här med likhet inför lagen har blivit rejält naggat i kanten. Juristerna ska ju skriva en välgrundat dom men hur välgrundat är deras beslut här? Vad är det som gör att man kan utesluta att Tarja hoppat självmant?

– Har du genom åren diskuterat fallet med andra kriminaltekniker?

Ja, jag har många gånger diskuterat det här med flera olika kriminaltekniker och ingen av dom kan förklara vad som har hänt.

 

 

Nedan som separat fil hela förhöret med Evald Knutsson.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.