Visste du att…

Av Nilsson-Larancuent 2013-08-18

Visste du att meddelarfriheten ger var och en rätt att lämna uppgifter för publicering i media? Denna rätt är skyddad på ett flertal sätt, bland annat är det förbjudet för myndigheter att undersöka vem som lämnat en viss uppgift, det så kallade efterforskningsförbudet.

   Visste du att om en myndighet skulle känna till vem som har lämnat en uppgift så får inga åtgärder vidtas mot denna person, på grund av det så kallade repressalieförbudet? En tjänsteman som vidtagit åtgärder riskerar åtal.

   Visste du att meddelarfriheten bara gäller om de uppgifter som lämnas har som syfte att nå offentligheten?

   Visste du att meddelarfriheten bara gäller om uppgifter lämnas till någon som på ett konkret sätt har möjlighet att nå ut genom ett medium som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen, exempelvis journalister eller författare?

   Visste du att den som lämnar information till en journalist och vill vara anonym, ska begära ”källskydd” av journalisten. Om journalisten går med på det men ändå avslöjar sin källa bryter journalisten mot grundlagen.

   Visste du att den som tar emot uppgifter har tystnadsplikt? Om exempelvis en journalist har tagit emot viss känslig information så får han inte ens för sin egen chef tala om varifrån information har kommit, om inte uppgiftslämnaren ger sitt tillstånd.

   Visste du att det finns vissa situationer som tystnadsplikten och efterforskningsförbudet inte gäller? Om det exempelvis gäller spioneri eller grov obehörig befattning med hemlig uppgift så kallas detta för meddelarbrott och innebär att efterforskning får ske efter källan. Tystnadsplikten kan även hävas av en domstol om det anses föreligga ”synnerlig vikt” att så sker, men detta är väldigt ovanligt.

   Visste du att en privatanställd inte har samma skydd av meddelarfriheten som en myndighetsanställd? Tystnadsplikten gäller, men en privat arbetsgivare är inte förbjuden att efterforska en källa. Däremot finns ett visst skydd mot repressalier. En arbetsgivare får alltså inte agera mot en arbetstagare på ett sätt som anses vara oproportionerligt i förhållande till den lojalitetsplikt som arbetstagaren har.

   Visste du att reglerna kring meddelarfriheten finns reglerat i Sveriges grundlag genom tryckfrihetsförordningen samt yttrandefrihetsgrundlagen?


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.