Skärpta straff för vapenbrott

Av Nina Silventoinen 2014-02-14

Förslag om höjda straff för grova vapenbrott och att införa en särskild straffskala för synnerligen grova vapenbrott. Idag har ett delbetänkande, Skärpta straff för vapenbrott, överlämnats till justitieminister Beatrice Ask.

Utredningen leds av Petter Asp, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, och delbetänkandet som idag överlämnats är en del av utredningen om skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet. Uppdraget består i att överväga och föreslå de åtgärder som krävs för att höja straffminimum för grova vapenbrott och införa en särskild straffskala för synnerligen grova vapenbrott.

Hårdare straff

Petter Asp föreslår hårdare straffskalor för vapenbrott.

– Straffskalorna ska återspegla brottets allvarlighetsgrad, förklarar han. Det finns indikationer på att skjutningar förekommer i större utsträckning på senare år. Syftet är att skärpa synen på de allvarliga vapenbrotten.

Förslagen som idag lyfts fram är:

  • Höja straffskalan för grovt vapenbrott till fängelse i lägst ett, högst fyra år. (Från det idag gällande; lägst 6 mån)
  • Införa synnerligen grovt vapenbrott; fängelse i lägst tre, högst sex år.
  • Göra vissa justeringar av kriterierna för bedömningen av om ett vapenbrott är grovt. Utöver det som redan gäller, ska det särskilt beaktas om gärningen varit av särskilt farlig art. Exempelvis om vapnet varit redo att användas och innehafts på allmän plats, eller på annan plats där människor samlas eller i fordon på sådan plats (till skillnad från det idag gällande; skolområde)
  • Straffet för vapenbrott av normalgraden ska ändras till att straffmaximum höjs till fängelse i två år (Idag gällande; högst ett år).

Konsekvenserna med längre straff och därmed ökade kostnader för Kriminalvården bör rymmas inom befintliga anslag, menar Petter Asp. Till viss del kommer förslagen att göra det lättare för polisen att ta till vissa tvångsmedel, som telefonavlyssning, eftersom fler brott kommer att ha ett straffvärde på över två år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2014.

De andra delarna i den pågående utredningen, analys av om det straffrättsliga regelverket på vissa särskilt angivna områden kan skärpas för att på ett mer effektivt sätt arbeta mot organiserad brottslighet kommer redovisas senare i år, den 29 augusti 2014.

 

Nedan biläggs förslaget i sin helhet som nedladdningabar fil.

Bifogade filer:
Vapenbrott.pdf

Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.