Debatt

Visselblåsaren som blev blåst

Publicerad 2020-01-09

Han är den anonyme visselblåsaren som lämnade ett tips till Finansinspektionen att granska Försäkringsbolagets oegentligheter. Men Finansinspektionen lade locket på trots att många tusentals arbetsskadade inte fick någon ersättning.

   En visselblåsare på aktiebolaget AFA Försäkring påtalade för sina chefer att många tusentals arbetsskadade inte fick sin ersättning, men att AFA struntade i dessa. Han slutade sin anställning på AFA och anmälde oegentligheterna till Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet över banker och försäkringsbolag.

   Finansinspektionen har diariefört ärendet, men när Arbetsskadades Nätverk har begärt att få ut anmälan kan den inte utläsas i sin helhet. Man har helt enkelt strukit över informationen i anmälan. Ärendet har överklagats, men Finansinspektionen hänvisar till sekretessbestämmelser att:

    ”Handlingarna innehåller bl.a. sådana uppgifter som rör affärs- eller driftförhållanden. Detta är uppgifter som typiskt sett kan medföra skada om uppgifter röjs. Dessa uppgifter ska därför inte lämnas ut.”

   Det kan starkt ifrågasättas om AFA över huvud taget kan lida någon skada när det gäller den försäkringsverksamhet som är kopplad till arbetsskadeförsäkringen. Aktiebolaget AFA Försäkring har monopol på verksamheten då försäkringen är reglerad genom kollektivavtal.

   Inget annat bolag har denna förmån. Det är 4,7 miljoner arbetstagare i Sverige som omfattas automatiskt av AFA Försäkring, en unik ställning för ett försäkringsbolag.

   Lagstiftarens mening med sekretesslagen kan inte ha varit att den skulle kunna användas för att dölja oegentligheter hos försäkringsbolagen, i synnerhet inte hos ett bolag som har myndighetsliknande uppgifter.

   Situationen blir ännu allvarligare när tillsynsmyndigheten, i det här fallet Finansinspektionen, inte sköter sitt uppdrag. Ingen tillsyn har skett i det anmälda ärendet, vilket framgår av Finansinspektionens egna uppgifter till visselblåsaren:

    ”FI:s tillsyn sker genom stickprov, huvudsakligen utifrån en bedömning av var behovet är som störst. Härmed tackar vi dig igen för din information till oss!”

   Arbetsskadades Nätverk har i en gruppanmälan lämnat information till Finansinspektionen som rör ett 50-tal arbetsskadeärenden om AFA:s bedrägliga beteende då de inte betalat ut ersättning till arbetsskadade efter gällande lagstiftning. När AFA ställs mot väggen i en intervju i Aftonbladet om AFA:s handläggning blir svaret:

    ”Vi står ju under Finansinspektionens kontroll. De kommer på besök regelbundet, men vi har inte fått någon erinran om att vi inte skulle ha skött vår skadereglering, säger Michel Norström.”

    Finansinspektionen mörkar också när de hänvisar till sekretessbestämmelsen som gäller för uppgifter i en anmälan om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet:

    ”Vidare innehåller handlingarna sådana uppgifter som, var för sig eller sammantagna, kan avslöja anmälarens identitet. Uppgifterna kan i vart fall ge den som vill avslöja anmälarens identitet med ledning om vilken krets av personer som anmälaren kan sökas, en krets som kan vara begränsad.”

   Av anmälan framgår att visselblåsaren inte längre är anställd på AFA. Skyddet för visselblåsare är ett skydd för att arbetsgivare inte ska kunna avskeda eller på annat sätt hota medarbetaren. Någon sådan risk kan knappast föreligga i detta fall om inte Finansinspektionen ser det som troligt att Aktiebolaget AFA Försäkring kan förfölja och hota visselblåsaren. 

   De oegentligheter och bedrägliga beteende som AFA gjort sig skyldig till med utebliven ersättning till de arbetsskadade kan på intet sätt vara något som ska skyddas och mörkas av Finansinspektionen. Det kan knappast ha varit lagstiftarens mening och inte heller Finansinspektionens uppdrag att fatta beslut som hindrar sådan insyn om missförhållanden i en verksamhet som i praktiken innebär myndighetsutövning.

   Det är viktigt för vårt samhälle att såväl aktiebolag som myndigheter följer lagar och förordningar. Visselblåsarens anmälan bör lämnas ut omaskerad så att det framgår på vilket sätt som aktiebolaget AFA Försäkring innehållit ersättning till många tusentals kunder.

   Det kan inte heller ha varit lagstiftarens mening att sekretessreglerna ska skydda det bolag som begått lagstridiga handlingar, eller skydda den myndighet som inte utfört sitt uppdrag.

   Visselblåsarens mardröm är att den anmälan som lämnats till Finansinspektionen vare sig granskats eller åtgärdats. Finansinspektionen har länge varit i blåsväder för sin bristande tillsyn över banker och försäkringsbolag. Nu måste riksdag och regering sätta stopp på den ekonomiska kriminella verksamheten.

 

Fakta:

   Arbetsskadeförsäkringen är en del av socialförsäkringen. AFA Försäkring utövar alltså myndighetsliknande uppgifter då de ska betala ut ersättning som kompletterar Försäkringskassans ersättning till dem som har drabbats av arbetsskada.

   Aktiebolaget AFA Försäkring hade 571 medarbetare 2016 och administrerar försäkringar för 4,7 miljoner medborgare. Det förvaltade kapitalet uppgick 2016 till 197 miljarder kronor, medan skadeutbetalningarna till försäkrade uppgick till knappt 10 miljarder kronor samma år. Bolaget ägs och av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

   AFA Försäkring förvaltar kollektivavtalsgrundade försäkringar, vilka kompletterar de statliga sjuk- och skadeförsäkringarna. I praktiken innebär detta att AFA försäkring har en monopolställning på marknaden då försäkringarna per automatik ingår i kollektivavtalen.

 

Av Leif Kåvestad
Arbetsskadades närverk

 

Detta är en debattartikel. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.