Rätten till skadestånd

Av Nilsson-Larancuent 2012-05-11

Har du varit på väg till en fotbollsmatch, men tvingats bort av polis? Tycker du att Försäkringskassan har agerat fel? Har du någonsin varit anhållen i mer än 24 timmar, men sedan släppts fri utan åtal? Då kanske du har rätt till skadestånd av staten.

Alla svenska myndigheter kan bli ersättningsskyldiga när någon drabbas negativt av vad som kallas för myndighetsutövning. Detta sker varje gång en myndighet fattar någon typ av beslut (som inte behöver vara skriftligt).

Justitiekanslern beslutar om skadestånd

För att ansöka om skadestånd så skriver man vanligen till Justitiekanslern (JK), det finns dock vissa undantag där myndigheter reglerar ersättningsanspråken själva. Kom dock ihåg att det är den ansökande som måste bevisa att en skada har skett och motivera varför man förtjänar kompensation.
Ett av de vanligaste skälen till att JK beslutar om ersättning är att man anhålls eller häktas, men sedan inte döms. Huvudregeln är att man måste ha varit anhållen i minst 24 timmar. Häktas man så får man i regel 20 000 kr den första månaden och 15 000 kr de efterföljande månaderna. För exempelvis fyra dagars frihetsberövande får man normalt 5 000 kr. Dessa belopp kan både höjas och sänkas beroende på omständigheterna.

Polisen tvingades ersätta skador

I ett fall medförde en husrannsakan skador på bostaden hos en misstänkt gärningsman. Personen dömdes inte för något brott och JK beslutade att polisen skulle ersätta de uppkomna skadorna.
I ett annat ärende lämnade åklagarmyndigheten av misstag ut skyddade personuppgifter i samband med en häktningsframställan. Den drabbade fick 50 000 kr i skadestånd.
När polisen avlägsnar folk från en plats så medför det ibland att man tillfälligt hindras från att gå sin väg trots att man inte är misstänkt för något brott, exempelvis när polisen ska avlägsna ett större antal fotbollssupportrar. Om ens frihet begränsas mer än två timmar så kan man söka skadestånd. Vanligtvis får man omkring 1 000 kr.

Fick felaktig studievägledning

Men man behöver inte ha haft kontakt med rättsväsendet för att få skadestånd. En universitetsstudent fick felaktig rådgivning av en studievägledare vilket ledde till att studierna försenades med en termin. JK beslutade att ansvarigt universitet skulle betala 35 500 kr till den drabbade.
Försäkringskassan hade i ett ärende, utan att klienten begärt det, betalat ut sjukpenningen till ett annat konto. Detta medförde att pengarna gick förlorade. Försäkringskassans agerande orsakade klienten en ekonomisk förlust som ersattes med knappt 5 000 kr.

Skattefritt skadestånd

All ersättning är skattefri. Man kan även anlita en advokat eller jurist för att få hjälp. Om man får bifall på sin ansökan så betalar staten ombudskostnaderna, men om man får avslag måste man stå för ombudet själv. Det går också bra att skriva sin egen ansökan. Har man frågor kring skadestånd kan man kontakta JK för mer information.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.