Skatteverket – en myndighet över lagen?

Av Petter Inedahl 2015-01-11

Att det är en oerhörd kränkning att bli straffad för ett brott man inte begått är lätt att förstå. Tänk då hur det känns när straffet mäts ut trots att både tingsrätt och hovrätt friat på alla punkter. 

Petter Inedahl medarbetar på Para§raf med bland annat historiska artiklar. Han har även en egen sajt, Skarn, som förutom historiska bitar även innehåller en del om det hemsökta Stockholm och mycket annat. Skarn betyder, träck, orenlighet och smuts etc. Du hittar Petters sajt här: Skarn.

När en myndighet väl bestämt sig spelar rätt eller fel inte längre någon roll. Frikänd eller dömd är begrepp helt oväsentliga i sammanhanget när Skatteverket tar lagen i egna händer och utkräver straff för ett brott två domstolsinstanser förklarat inte var något brott. Principer, kåranda och fanatisk vägran att erkänna begångna fel gör att den cirkus kring betongarbetaren Seppo Kesti vi i en tidigare artikel berättat om fortsätter trots att det gått över fem år sedan han frikänts av både Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt för de uppdiktade brott Skatteverket lagt honom till last.

Svårt att förklara

På morgonen den 5 juni 2007 får han en första föraning om att allt inte står rätt till. Visan är varken subtil eller halvkväden, utan handfast i allra högsta grad. Han grips av polis i sitt hem för ett brott vars natur han än så länge inte har en aning om, och den långsökta men bistra anledningen är att Ekobrottsmyndigheten funnit oegentligheter hos ett företag i byggbranschen, ett företag bland vars många kunder även Seppo Kestis firma Seppos Bygg & Service återfinns.

Vid rättegången i Stockholms tingsrätt den 19 december 2007 fälls flera personer i härvan, men en av få som frikänns helt från de grova skatte- och bokföringsbrott han anklagats för är just Seppo Kesti. Skatterevisor Lars Fredén tvingas medge att man inte brytt sig om att fråga efter de tidrapporter vars påstådda frånvaro skulle bevisat brott, och om hans kollega Björn Wärlegård konstateras i domen att ”han har haft svårigheter att förklara varför man i Skatteverket anser att Seppos Bygg & Service AB skulle kunna administrera 158 svart anställda och i huvudsak endast hänvisat till att bolaget har en bokföring medan underentreprenörerna uppfyllt kriterierna för fakturaskrivande bolag.” Dessutom påpekas syrligt att ”vissa utredningsåtgärder inte vidtagits vid skatterevisionen”.

En bisarr historia

Frikännandet ses uppenbarligen av Skatteverket som ett endast tillfälligt bakslag, och man överklagar omedelbart domen vilken dock den 21 april 2009 fastställs även av Svea hovrätt. Vid det laget har nästan två år gått, och Seppos Bygg & Service sedan ganska exakt ett år befunnit sig i konkurs, inte på grund av svartarbete, trassliga affärer eller konjunktursvängningar, utan för att Skatteverket betalningssäkrat alla bolagets tillgångar och sedan upptaxerat företaget med nästan femton miljoner kronor, och Seppo Kesti själv med tre miljoner för vad man menar han är skyldig för svarta inkomster två domstolar vid det här laget slagit fast att han aldrig haft.

Den bisarra historien snirklar vidare genom rättsinstanserna, men skattetillägget hänger kvar, och de betalningssäkrade pengarna från företaget försvinner i Skatteverkets kassakistor med hänvisning till ”osanna fakturor” och obetalda höjda arbetsgivaravgifter baserade på ytterst märkliga uträkningar, återigen; för brottsanklagelser Seppo Kesti redan två gånger blivit rentvådd från. Det känns skrattretande när Skatteverket, möjligen för att visa att man är en hård men ändå rättvis myndighet, samtidigt beviljar Seppos Bygg & Service företagsstöd i två omgångar om sammanlagt 725 kronor.

/wp-content/uploads/content/rattssakerhet/skatteverket-en-myndighet/Skatteverket.JPG

Frikänd?

Skatteverkets bedömningar har enligt egna uppgifter uteslutande grundats på Seppos Bygg & Service underleverantörers bristande bokföring, och inte på några papper funna hos bolaget. Med sådan logik har det självfallet inte varit möjligt att fastställa de summor Seppo Kesti skulle ha ”tillgodogjort” sig, varför siffran tre miljoner framstår inte bara som milt uttryckt underlig med tanke på frikännandet, utan även som helt gripen ur luften. Skatteverkets Göran Pettersson insinuerar i ett brev den 1 februari 2008 att tingsrättens dom aldrig kommer att vinna laga kraft, och menar att frikännandet ”inte utgör sådan omständighet att utgången i skatteärendet är så ovisst att förutsättningar för betalningsanstånd är förhanden”.

Tre månader senare avslår han Seppo Kestis begäran om omprövning med motiveringen att ett annat regelverk gäller för Skatteverket än för tingsrätten, och berättar att ”i skatteprocessen räcker det med att verket gör sannolikt att ett visst faktum existerar till skillnad från brottsprocessen då beviskraven är högre” och ”mot bakgrund härav anser Skatteverket att en friande dom i brottsprocessen inte direkt kan appliceras på skatteprocessen”, och påminner därefter återigen om att tingsrättsdomen är överklagad, menande att Svea hovrätt med all säkerhet kommer att riva upp den tidigare befängda domen. Beslutet att omedelbart kräva in Seppo Kestis påhittade skulder fattas av skattenämnden den 23 april 2008, en skattenämnd där samme Göran Pettersson inte bara är processförare, utan behändigt nog dessutom ordförande. Att det skulle ligga någonting märkligt i detta förnekas av Skatteverket som på förfrågan svarar att det inte finns några formella hinder att både vara ordförande och processförare i ett ärende som ska beslutas av samma nämnd, men låter samtidigt meddela att skattenämnderna sedan årsskiftet 2011/2012 är avskaffade. En neutral betraktare kunde lätt förledas att vänta sig att Skatteverkets attityd skulle ändras av att även hovrätten friar Seppo Kesti från brott, men tvärtom vidhåller man sin tidigare inställning med exakt samma motivering och får skrämmande nog medhåll från Länsrätten.

Gissningslekar

I ett yttrande till Kammarrätten den 27 januari 2010 erkänner Göran Pettersson att det inte gått att utröna exakt vilka av Seppos Bygg & Service fakturor som betalats, och att Seppo Kestis uppgift att Skatteverket använt obetalda leverantörsskulder som grund för arbetsgivaravgifter inte är riktig men att det inte går att utesluta att så varit fallet. Logiken i hans resonemang blir därmed solklar: Andra företag har bevisligen intagit osanna fakturor i sin bokföring, alltså har Seppos Bygg & Service också gjort det.

Frikänd eller inte frikänd spelar därmed ingen roll. I ännu ett yttrande till samma instans några månader senare, ett yttrande som andas stor personlig kränkthet, förklarar han de stora skillnaderna mellan siffrorna i brottsanmälan och den slutliga promemorian med den talande uppgiften att revision av Seppos Bygg & Service inte ens var uttagen vid tiden för brottsanmälan, ett medgivande som ytterligare stärker intrycket av gissningslekar från Skatteverkets sida.

Telefonavlyssningen som försvann

När JK i april 2010 betalar ut 13 000 kronor i skadestånd till Seppo Kesti för de femton dagar han suttit oskyldigt häktad ter det sig nästan som ett hån i sammanhanget, och Seppo Kesti begär ersättning för den hemliga telefonavlyssning han varit utsatt för innan gripandet. Det utökade skadeståndsanspråket avslås av JK den 27 februari 2012, med hänvisning till att ingen sådan avlyssning förekommit. Uppgifterna kommer via Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, vilka säger sig gjort en kontroll, utan att dock närmare specificera hur denna gått till, och uppgifterna går också stick i stäv med vad som tidigare sagts. Så berättar till exempel åklagare Charlotte Dangården för Skatteverkets revisor den 16 april 2007 att hon planerar telefonavlyssning på ett antal namngivna personer, bland dem Seppo Kesti, och den 2 maj meddelar Ekobrottsmyndighetens Fredrik Olausson att telefonavlyssning nu pågår och att allt går enligt planerna, och två veckor senare hålls enligt uppgift ett stort möte hos Ekobrottsmyndigheten där resultatet av denna avlyssning redovisas.

/wp-content/uploads/content/rattssakerhet/skatteverket-en-myndighet/Skatteflagga.JPG

Avslag på avslag

Seppo Kesti överklagar gång på gång. Men tron på samhällets rättsinstanser är försvunnen, och den personliga ekonomin körd i botten. Advokater kostar pengar, mycket pengar, och med tanke på att ärendena redan dragit ut på tiden många år finns det ingenting som säger att rättskarusellen inte kommer att snurra lika många till. Två möjligheter står då till buds; antingen ge upp och betala fantasisummor för ett brott han aldrig begått, eller fortsätta stångas med maktfullkomliga myndigheter. Betongarbetaren Seppo Kesti för sin egen talan i de snåriga målen, med resultat att klagan efter klagan och resningsansökan efter resningsansökan avslås på tekniska grunder.

Ofullständig ansökan och oklar anmälan är fraser som återkommer gång på gång. I mars 2014 avslår Förvaltningsrätten två överklaganden av Skatteverkets märkliga taxeringar 2007 med hänvisning till att ärendet nu är preskriberat. Tiden har runnit ut, och trots att ett flertal liknande skatteärenden rivits upp på senare tid med hänvisning till det av Högsta domstolen 2013 införda förbudet mot dubbelbestraffning ser det alltså mörkt ut för Seppo Kesti då förbudet i vilket fall som helst endast gäller retroaktivt till 2009, två år efter det Skatteverket beslutat om skattetillägg för brottsliga handlingar Seppo Kesti aldrig utfört.

De viktigaste händelserna i kronologisk ordning:

2007-06-05: Seppo Kesti grips av beväpnad polis för ett brott ingen meddelar honom. Samma dag betalningssäkrar Kronofogden på Skatteverkets begäran en första omgång av Seppos Bygg & Service tillgångar. De tre följande dagarna betalningssäkras ytterligare belopp om sammanlagt cirka en miljon kronor trots att bolagets verkliga skulder inte uppgår till mer än 50 000 kronor.

2007-06-20: Seppo Kesti släpps ur häktet efter femton dygn.

2007-10-10: Ekobrottsmyndigheten väcker åtal mot Seppo Kesti för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.

2007-11-14: Skatteverket skönstaxerar Seppo Kesti med 3 miljoner kronor för påstådd oredovisad lön, och beslutar om skattetillägg med 658 992 kronor.

2007-12-19: Stockholms tingsrätt frikänner Seppo Kesti för anklagelserna om grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott.

2008-04-28: Skatteverket avslår begäran om omprövning av skattetillägget med hänvisning till att de inte behöver bevisa brott, och att tingsrättsdomen är överklagad.

2008-07-11: Skatteverket avslår överklagan av tidigare beslut med samma motivering som förut.

2009-04-21: Svea hovrätt fastställer tingsrättens beslut. Seppo Kesti frikänns för andra gången.

2009-09-17: Skatteverket vidhåller tidigare inställning till skattetilläggen. Hovrättens friande dom är oväsentlig menar man.

2010-02-09: JK beslutar att inte genomföra någon åtgärd med anledning av Seppo Kestis hänvändelse mot Skatteverket.

2010-04-23: JK betalar ut 13 000 kronor till Seppo Kesti som ersättning för olaga frihetsberövande.

2011-06-22: Högsta förvaltningsdomstolen nekar prövningstillstånd för överklagandet av de påförda skattetilläggen som alltså är baserade på påstådda brott två rättsinstanser redan förklarat att Seppo Kesti aldrig begått.

2011-11-29: Högsta förvaltningsdomstolen avslår Seppos Bygg & Service ansökan om rättshjälp och resning mot tidigare beslut på tekniska grunder. Samma dag avslår man även Seppo Kestis personliga resningsansökan med motivering att ingenting nytt framkommit i målet.

2012-02-27: JK avslår Seppo Kestis skadeståndsanspråk mot staten för den hemliga telefonavlyssningen med hänvisning till att Säkerhets och integritetsskyddsnämnden meddelat att ingen avlyssning förekommit, uppgifter som går stick i stäv med vad såväl åklagaren, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten tidigare berättat.

2012-03-23: JO förklarar att det inte finns anledning att vidta åtgärder i saken mot Skatteverket.

2012-04-10: Högsta förvaltningsdomstolen avslår på nytt begäran om prövningstillstånd med hänvisning till att ”inga synnerliga skäl framkommit att pröva ärendet på nytt”.

2013-02-22: Stockholms tingsrätt avvisar Seppo Kestis stämning mot staten på grund av ofullständig ansökan.

2013-04-11: Stockholms tingsrätt avvisar på nytt klagan på grund av ofullständig ansökan.

2013-05-06: Svea hovrätt nekar prövningstillstånd i överklagandet av tingsrättens beslut den 11/4.

2014-03-14: Förvaltningsrätten avvisar Seppo Kestis överklagan av Skatteverkets taxeringsbeslut 2007 med hänvisning till att ärendet nu är preskriberat.

2014-03-25: Förvaltningsrätten avvisar överklagan av taxeringsbeslutet för Seppos Bygg & Service med hänvisning till att ärendet är preskriberat.

2014-03-26: Riksenheten för polismål beslutar att inte inleda förundersökning för tjänstefel av Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket för sättet att hantera målet mot Seppo Kesti.

2014-04-09: Vice överåklagare Bengt Åsbäck beslutar att inte ompröva det tidigare beslutet den 26/3.

2014-12-03: Högsta Förvaltningsdomstolen avslår resningsansökan av tidigare beslut att inte meddela prövningstillstånd.

Dubbelbestraffning

För myndigheternas del återstår bara att arkivera ärendet, vilket redan skett på så många ställen att man inte längre själva säkert vet var de olika handlingarna förvaras. Seppo Kesti däremot kommer säkerligen att minnas den dyrköpta och hårdföra läxan under återstoden av sitt liv. Återigen tvingas man konstatera att det är en sak ha rätt, en helt annan att få det. Hänvändelse till myndigheter med anledning av den tidigare citerade lagen om dubbelbestraffning har paradoxalt nog avvisats inte bara på grund av preskriberingstiden, utan även med motivering att han inte alls blivit dubbelbestraffad.

Resonemanget har inte så lite av Moment 22 i sig, och innebär i korthet att skattetillägget grundat sig på ”oriktiga uppgifter i självdeklaration” medan åtalet i tingsrätten grundats på Seppo Kestis påstådda handlingar som företrädare för Aktiebolaget Seppos Bygg & Service, och att det därför handlar om två helt olika saker. Att självdeklarationens ”oriktigheter” alla går att hänföra till det faktum att Skatteverket upptaxerat honom för brott han sedan frikänts från har helt försvunnit i resonemanget, skriande klart för alla utom berörda myndigheter vilka med ovannämnda logik alltså hävdar att dubbelbestraffning aldrig ägt rum. Som en sista bisarr slutkläm kommer ett meddelande från JK som informerar om att Seppo Kestis brev i fortsättningen inte kommer att besvaras, underförstått att man redan haft tillräckliga besvär av en man som i JK:s ögon kliver djupare in i rollen av rättshaverist för var gång han överklagar.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.