Förebygga och förhindra brott
Linda Westerlund Snecker

Rättspolitiken måste vara feministisk

Publicerad 2018-06-25

Rättspolitiken handlar i grund och botten om trygghet och säkerhet. Trygghet för allmänheten att kunna leva sitt liv i frihet med dom mänskliga rättigheter vi har kommit överens om. Trygghet att samhället står upp mot brottslighet och finns där för hjälp och stöd när vi behöver den som allra mest. Trygghet att sent på kvällen kunna gå en promenad utan att det händer någonting.

   De senaste tio åren har tryggheten i samhället ökat samtidigt som utsattheten för brott har minskat. När tryggheten är stor är det något som inte särskilt många reflekterar över. Men när tryggheten och säkerheten minskar så påverkar det livet på många olika plan.

   Kvinnor och hbtq-personer upplever i betydligt större utsträckning än män otrygghet i offentliga miljöer. I Brottsförebyggande rådets (Brå) trygghetsundersökning för 2016 svarade en tredjedel av kvinnorna att de antingen kände sig ganska otrygga, mycket otrygga eller att de inte går ut i det egna bostadsområdet sent om kvällarna på grund av otrygghet. Bara en tiondel av männen svarade likadant. Det är ett av alla skäl till att rättspolitiken alltid måste genomsyras av ett feministiskt perspektiv.

   Vänsterpartiet tycker att det talas för mycket om strafflängder och hårdare straff. Vi vill istället angripa kriminalitetens orsaker och fokusera på det brottsförebyggande arbetet. Vänsterpartiet anser därför att förståelse, kunskap och relevant vård och behandling är en mer framgångsrik väg än att generellt införa hårdare straff.

   Längden på straffen avskräcker i väldigt liten utsträckning människor från att begå brott. Strängare straff kan vara positivt om det medför en starkare prioritering inom rättsväsendet samt ökade resurser för att utreda brotten, men har inget eget värde.

   När brottsligheten redan är ett faktum måste samhället sätta gränser i form av straff. Huvudsyftet måste dock alltid vara att återföra brottslingen till samhället och ett liv i frihet. Längden på straffen avskräcker i väldigt liten utsträckning människor från att begå brott. Vänsterpartiet är starkt emot dödsstraff samt anser att livstidsstraffet ska ersättas med tidsbestämda straff.

   En framgångsrik kriminalpolitik måste därför ha sin utgångspunkt i en analys av de sociala villkor under vilka människor lever. De ökade klassklyftorna i samhället och den ökade segregationen samt neddragningarna inom viktiga socialpolitiska områden skapar en grogrund för kriminalitet och missbruk.

   När människor upplever ett utanförskap, inte får ta del av det goda i samhället och inte får delta i dess uppbyggnad så kommer samhällets normer och regler inte att vara giltiga för dem. En generell och solidarisk välfärdspolitik som syftar till ökad delaktighet och att minska klassklyftorna måste därför tillsammans med en tydlig konkret feministisk politik utgöra grunden för en progressiv kriminalpolitik.

   Rättsväsendet kan därför inte vara det viktigaste verktyg vi använder för att långsiktigt påverka brottsutvecklingen, men rättsväsendet har likväl en mycket stor betydelse och är en fundamental del av ett demokratiskt samhälle.

   Det behövs en feministisk rättspolitik. Alldeles för många män är brottsoffer och förövare. Män utsatts för mäns våld för att mäns fostras till att bli våldsamma. Män skjuter andra män i kriminella nätverks dödsskjutningar. Men det finns bara en rörelse som på allvar ser denna problematik, och det är feminismen. Feminismen behövs inom rättspolitiken annars kommer män att slå ihjäl både kvinnor och män.

   Patriarkatet är det mest destruktiva som finns och det genomsyrar allt. Från våldtäkter och hustrumisshandel till våldsbejakande extremistiska miljöer, från Daesh till NMR. Oavsett om dom är höger eller vänster, så har dom en sak gemensam, det manliga våldet och hyllningen av våldet.

  • Det sexualiserade våldet är fortfarande ett av de största hoten mot kvinnors hälsa och hinder för att nå en jämställd värld. Våldet präglar dagligen kvinnors liv och överallt är kvinnors rättigheter ständigt hotade. I Sverige och internationellt. Mäns våld mot kvinnor existerar inte i ett vakuum, utan våldet är det yttersta uttrycket för ett ojämställt samhälle.
  • Det sexualiserade våldet är strukturellt och systematiskt, samtidigt godtyckligt och oberäkneligt, det kan slå till när som helst, var som helst och mot vem som helst – så länge du är kvinna. Ibland är förövaren mannen i en nära relation, ibland familjen och andra gånger en helt främmande man eller flera okända män.
  • Det sexualiserade våldet är direkt eller indirekt en del av alla kvinnors vardag. Flera undersökningar visar att flickor och kvinnor medvetet eller omedvetet anpassar sitt liv på olika sätt på grund av rädsla för våld och kränkningar. I sin vardag agerar kvinnor utifrån en förståelse av våldsnärvaro, dvs. ett underliggande hot om våld mot sin integritet och sina kroppar, och förhåller sig därmed till den potentiella risken råka ut för våld.

   På så sätt påverkar och begränsar våldet alla kvinnors liv i olika utsträckning och skapar en otrygghet som inskränker kvinnans frihet och handlingsutrymme. Det får även som konsekvens att alla män lätt upplevs som potentiella förövare, då det i varje given situation är omöjligt för en kvinna att i förväg veta vem som är ofarlig och vem som vill en illa. Det handlar inte om att kollektivt skuldbeläggande alla män, utan om att våga se den verklighet som råder och förstå kvinnors kollektiva rädsla.

   Det är mot denna bakgrund vi måste prata om mansrollen. Om de förväntningar, strukturer och föreställningar om maskulinitet som dagens män omgärdas av och som kommande generationer fostras in i.

   Det räcker inte bara med att ändra lagstiftningen för att bättre kunna lagföra dem som hotar, hatar eller sprider integritetskänsligt material på nätet. Vi måste också se hur maskulinitetsnormer och hur maskulinitet, makt och våld hänger ihop och hur de stereotypa könsrollerna påverkar mäns beteenden och syn på framförallt kvinnor och hbtq-personer för att sedan kunna vidta åtgärder för förändring och slutligen uppnå ett samhälle fritt från sexualiserat våld.

   Traditionellt sett kopplas maskuliniteten och den manliga sexualiteten ihop med makt och våld, men våldsbeteendet är varken biologiskt betingat eller ärftligt. Våld mot kvinnor bygger på maktstrukturer och viljan att underordna och kontrollera andra människor. Förtrycket är socialt skapat av oss människor och därför också möjligt för oss att förändra.

   Det sexualiserade våldet är oavsett hur det ser ut eller var det sker, kopplat till den ojämlika fördelningen av makt i samhället. För att uppnå en förändring krävs det därför att feminism genomsyrar all politik och att jämställdhet prioriteras på alla samhällets och politikens områden och nivåer.

   Vänsterpartiet är ett feministiskt parti som med vår politik på olika sätt vill och söker utmana patriarkatet och förändra de befintliga makthierarkierna i samhället. Vi tror inte att det finns en enskild lösning för hur vi ska minska det sexualiserade våldet i samhället, istället är det är viktigt att arbeta med frågan på många olika plan. Då handlar det bl.a. om att synliggöra och problematisera maktstrukturer, maskulinitetsideal, objektifiering och sexualisering av kvinnor och barn m.m.

   Vänsterpartiets fokus är att genomföra åtgärder som kan förebygga sexualbrott, underlätta och förbättra villkoren för de personer som utsätts för sexualbrott samt förbättra och göra rättsprocessen mer rättssäker.

   Vid sidan om en ändrad lagstiftning arbetar vi därför för att motverka att stereotypa könsroller reproduceras. Det förebyggande och våldspreventiva arbetet behöver utvecklas och stärkas dessutom behövs det psykosociala stödet till dem som blivit utsatta för sexuellt våld förbättras.

   Det behöver tas fram en nationell handlingsplan mot våldtäkt och sexuellt våld. Vi anser även att sex- och samlevnadsundervisningen behöver utvecklas, att det införs feministiskt självförsvar i skolan från årskurs sju, att sexistisk reklam förbjuds samt att genusutbildning och utbildning i sexualiserat våld blir obligatoriskt på grundutbildningen för de yrkesgrupper (exempelvis jurister, poliser, sjuksköterskor, socionomer och läkare) som oftast kommer i kontakt med våldsutsatta.

   Vi vill även öka genuskompetensen och stärka jämställdhetsarbetet inom förskolan och skolan eftersom grunden för de föreställningar om kön och sexualitet m.m. som präglar vårt samhälle etableras redan i mycket tidig ålder.

   I budgetförhandlingar med regeringen fick vi igen en #metoo satsning på 120 miljoner på att bland annat utbildning för jurister och domare om samtyckeslagstiftningen och kunskapslyft i socialtjänsten. Mäns våld skapar otrygghet för alla, det är därför som det är breda grepp och insatser som behövs.

   Inget annat parti vågar eller vill se den kriminalitet som patriarkatet skapar med våldsamma män. . När andra partier ropar på hårdare och längre straff som den enda lösningen på komplexa problem så vill Vänsterpartiet något annat. Vi vet att det går att förändra och minska kriminalitet, och att det är en fråga som inte enbart handlar om antalet år som en person sitter på anstalt. Det kriminella beteendet kan enbart ändras genom just beteendeförändringar och behandling, det Kriminalvården arbetar med varje dag.

   Men kriminalitet skapas också genom ökade ekonomiska klyftor och minskar om samhället är jämlikt. Om alla människor får samma chans till utbildning, bostad och arbete. Så är det inte idag. Vi har ett Sverige som drar isär och där dom ekonomiska klyftorna ökar och bostadsområden glöms bort. Det kallas för klasspolitik där högerpartier pekar finger åt arbetarklassen och kallar deras bostadsområden för utsatta områden eller no go to-zoner. När det är klasspolitiken som har skapat dessa områden.

   Vi vet att arbetarklassen i högre grad är representerade i kriminalstatistiken och att arbetarklassen till viss del består av invandrade svenskar. Att då beskylla kriminaliteten på invandring är djupt ohederligt, när siffrorna ska förstås med ekonomiska glasögon. Det är med satsningar på en välfärd för alla, en bostadspolitik som bygger bostäder som vanligt folk har råd att bo i och en jämlik skola som brotten minskar.

   Kriminalitetens främsta orsaker är patriarkatet och klasspolitik som skapar ekonomiska klyftor mellan människor. Om vi vill minska kriminalitet på riktigt är det feminism, jämlikhet och ett Sverige för alla som är lösningen. Vänsterpartiet står för den politiken eftersom trygghet är det som är viktigast för oss.

 

Av Linda Westerlund Snecker
Vänsterpartiet

 

Detta är en debattartikel. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 


   Linda Westerlund Snecker är rättspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, riksdagsledamot och ledamot av Justitieutskottet.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.