Debatt

En uppdiktad verklighet

Publicerad 2022-03-20

Envar som är någorlunda insatt i det svenska rättssystemet vet att Åklagarmyndigheten, enligt 23 kap. 4 § rättegångsbalken, förpliktas att bedriva en objektiv förundersökning inkluderat att ta tillvara bevis som talar såväl till fördel likväl som till nackdel för den misstänkte.

Envar som följt med i rapporteringen av EncroChat vet också att en ”objektivt bedriven förundersökning” är en uppdiktad verklighet.

Franska myndigheter lyckades den 1 april 2020 föra in en programkod i BQ-telefoner vilka ingick i den säkra meddelandetjänsten EncroChat. Detta medförde att omkring 60 000 abonnenter, runt om i främst Europa, avlyssnades i realtid.

Försvarsadvokater har återkommande under flertalet rättegångar invänt att det ursprungliga, av fransk domstol, meddelade beslutet kring inhämtandet av EncroChat-meddelandena inte är lagligt grundat.

Åklagarna i förevarande rättegångar har förhållit sig passiva till invändningen och endast hävdat att det utefter principen om ömsesidigt erkännande saknas anledning att ifrågasätta det franska domstolsbeslutet eller lagligheten av inhämtandet.

För jämnan har vår Åklagarmyndighet, trots att de enligt egen utsago saknar insyn i de franska domstolshandlingarna, med emfas hävdat att det varit EncroChat-servern, vilken var placerad i Frankrike, som avlyssningen riktades mot.

Det var således inte de enskilda telefonerna enär en sådan åtgärd, det vill säga massavlyssningen, skulle vara lagstridig.

Som tur är har vi i Sverige en samling fria advokater som värnar den personliga integriteten, staters suveränitet, våra mänskliga rättigheter men framför allt den svenska, så internationellt erkända, rättssäkerheten. Genom deras gedigna arbete har de, vid sidan om advokatyrket, agerat grävlingar. Och den som söker skola finna!

Från franska myndigheter har såväl anteckningar, interna mejl som det franska domstolsbeslutet rörande ”Operation Emma” som infiltreringen av EncroChat kom att döpas till dykt upp till ytan – detta trots den svenska Åklagarmyndighetens ovilja att göra dessa tillgängliga.

Det beslut som den franska domstolen de facto meddelat innefattar varken upptagning av meddelanden eller avlyssning av EncroChat-användare utanför egen jurisdiktion, inte heller tillstånd till att utan brottsmisstanke avlyssna dess medborgare.

Domstolen gav tillstånd att föra in en programkod i servern för att utreda vem eller vilka på franskt territorium som eventuellt kunde misstänkas begå brott. Förfarandet misslyckades dock eftersom programkoden inte innehöll nycklar för att dekryptera meddelandena, i stället implementerades en trojan i servern.

Sedan ombads alla EncroChat-användare att uppdatera sina telefoner vilket resulterade i att alla användares telefoner speglades.

Av Sienna, ett internt kommunikationssystem som används av Europol och Eurojust, framgår i mejl från ansvarig förundersökningsledare i Frankrike till sin motsvarighet i Nederländerna att:

”Behörig myndighet från varje land som vill få en del av innehållet måste förse utredningsteamet med en skriftlig begäran inklusive att; de har vidtalat beslutsfattare om metoden som används för att inhämta data från telefoner i respektive jurisdiktion.”

Den 29 maj 2020 har anteckningar förts mellan utredningsteamet. Under punkten 2 har möjliga problem diskuterats vari det framgår att:

”Genom att utfärda en europeisk utredningsorder kan en stat befrias från begränsningar och tillåtas använda data från Operation Emma som bevisning. Nämn i utfärdandet inget om Operation Emma, i synnerhet inget om de internationella samarbets-aspekterna… Använd era rutiner som möjliggör ett hemlighållande av data härstammande från utredningsteamet.”

Kanske är det så att vår Åklagarmyndighet, som ska bedriva en objektiv förundersökning, försökt gömma dessa handlingar? Kanske är det så att de av sina europeiska kollegor blivit förda bakom ljuset? Vi vet inte, men hos vem åvilar ansvaret?

Vad vi däremot numer vet är att Solveig Wollstad, vår svenska representant vid det europeiska åklagarkollektivet Eurojust besitter många svar samt all information och kunskap om infiltreringen av EncroChat.

Solveig Wollstad skulle i januari 2022 vid Hovrätten för västra Sverige, redogöra för vilken information som Sverige har erhållit och varför det inte har begärts tillstånd hos svensk domstol för att avlyssna EncroChat-användare som befunnit sig på svenskt territorium men hon åberopade bokstavligen i sista timmen diplomatisk immunitet.

Nu när vi är på det klara med tillvägagångssättet av infiltreringen av EncroChat, det vill säga att avlyssningen riktade sig mot de enskilda telefonerna behöver ingendera av oss svenskar famla i blindo, och vår Åklagarmyndighet behöver varken förlita sig på att främmande makt följer dess regelverk eller omfamna principen om ömsesidigt erkännande.

En idé är att värna principen om Equality of arms, det vill säga att processen ska vara likställd för alla parter och att ingen part får ha processuellt övertag.

Allt det där inklusive en objektivt bedriven förundersökning är vad som i akademiska kretsar kallas fiktion, sociala konstruktioner eller uppdiktade verkligheter.

En uppdiktad verklighet är ingen lögn, utan det är något som majoriteten tror på. Och så länge den kollektiva övertygelsen upprätthålls har den uppdiktade verkligheten reellt inflytande i samhället.

Vår Åklagarmyndighet verkar inte rygga för att runda den svenska, så internationellt erkända, rättssäkerheten. Och med de allra flesta frågetecken utslätade återstår endast frågan om vår Högsta domstol kommer fortsätta vara oberoende och stå pall för det politiska trycket och därigenom lämna nödvändig vägledning om rättstillämpningen till sina undersåtar.

AV Eddie Jobe
Fenixbunkern, Anstalten Hall

Detta är en debattartikel. Analyser och ställningstaganden är skribentens.


Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.