Debatt

En motsägelsefull fängelselag

I fängelselagen (2010:610) kapitel 2 föreskrivs i enlighet med 2 § att ”en intagen inte får placeras så att han eller hon vistas tillsammans med intagna av motsatt kön”. Vidare reglerar 4 § bestämmelser under vilka förutsättningar en intagen får placeras på säkerhetsavdelning, vari det under första punkten framgår att en intagen får placeras på säkerhetsavdelning om ”…det kan antas att han eller hon är särskilt benägen att fortsätta allvarlig brottslig verksamhet”.

Diktaturens blinda verktyg

Att bildningen bland svenska politiker med intresse för kriminalpolitik synes minst sagt bristande, torde numera vara allmänt bekant. Ett inofficiellt, men icke eftersträvansvärt, nytt rekord i demokratisk och rättsstatlig naivitet slogs dock häromdagen när inrikesminister Mikael Damberg på allvar sjösatte en utredning som ska undersöka möjligheterna till så kallad preventiv avlyssning och preventiv husrannsakan. Oppositionens enda reaktion var som vanligt ”för lite” och ”för sent”.