Polisens ineffektivitet

Polisen och forskaren Stefan Holgersson klargör i den här rapporten några faktorer som resulterat i Polisens stora problem med att klara ut bland annat gängskjutningar. Han skriver bland annat, ”Det finns flera faktorer som tyder på att Polisens agerande till och med har varit kontraproduktivt”.

Polisen är offer för sina egna beslut

Polisforskaren Stefan Holgersson har år ut och år in utgjort en sten i skon för högsta polisledningen. Man har försökt att tysta honom och hans forskning. Inte minst har han haft en mycket aktiv motståndare i nuvarande rikspolischef Anders Thornberg.

Vem försöker tysta den kritiska polisforskaren?

Är det polisledningen, BRÅ eller möjligen Justitiedepartementet som försöker stoppa professor Stefan Holgerssons forskning? Stoppa den forskare som genom åren lagt fram de mest kritiska forskningsrapporterna avseende såväl polisens ledning som BRÅ.

Behovet av att diskutera BRÅ

Polisforskaren Stefan Holgersson har nu kommit med en ny rapport om BRÅ, där han hävdar att vad BRÅ väljer att lyfta fram i sina rapporter och vad man inte ger sig på, måste kunna diskuteras och ifrågasättas. Det är både vad som beskrivs och vad som inte beskrivs som måste bli föremål för kritisk reflektion. Och framförallt kan det ifrågasättas att BRÅ lyder under Justitiedepartementet och därmed inte är fristående. (Länk till den nya forskningsrapporten ”Behovet av att diskutera BRÅ” biläggs artikeln.)

Vi är polisen och vi står över lagen

Polisen och forskaren Stefan Holgersson har kommit med en ny rapport. Det är ord och inga visor. Vad han påstår och belägger är att polisväsendet frekvent bryter mot lagar och regler. Och det handlar inte minst om höga polischefer. Rapportens titel är, ”Ursäkta, men vi är faktiskt POLISEN och vi står över lagen”.

Uppdrag Granskning

Brottsligheten har ett sätt att röra sig på som påminner om vatten. Den letar sig in i sprickor, i en ständigt pågående jakt på nya vägar, medan rättsvårdande myndigheter försöker göra det de kan för att täta sprickorna och stoppa upp flödet.

Petra Lund torde vara en rikspolischef i Tidölagets anda

Utan att på något sätt varken förringa denna utnämning eller såga Petra Lunds framtid som rikspolischef så har hon dock visat sig vara en tjänsteman som tydligen helt ställer upp på Tidölagets respektlösa syn på svensk lag och lagstiftning. Hon ger intryck av att helt kunna svälja vad som helst från dessa politiker.

Är underrättelsechefen Linda Staaf ett stackars offer?

Vad är det egentligen som har hänt i landets högsta polisledning? Är allt som hänt något som bara den före detta NOA-chefen Mats Löfving ska lastas för? Eller har Löfvings närmaste man, rikspolischefen Anders Thornberg, varit medveten om vad som pågått? Och är Linda Staaf det stackars utsatta offer som hon nu försöker framställa sig själv som?

Svensk polis är Sveriges bästa polis

Polisen tilldelas årligen drygt 20 miljarder kronor för att bedriva sin verksamhet. När polisen inte lyckas leva upp till den stora mängd förväntningar som finns är ett alternativ att öka anslagen till polisen. Under stundande valrörelse har lösningen i stor utsträckning handlat om detta, men även till viss del om nödvändigheten att renodla polisens arbetsuppgifter, vilket också är en viktig fråga. Det finns dessutom ett stort behov att få makthavare att lyfta blicken och att de också agerar för att få Polismyndigheten att använda tilldelade resurser på ett mer genomtänkt sätt. Här finns en mycket stor utvecklingspotential som fått alltför litet utrymme i den politiska debatten.