Högsta domstolen. Foto Sofia Tanaka /TT

Para§raf avslöjar att åklagarens huvudvittne ljög under ed

Av Dick Sundevall 2023-10-09

Det här är något så unikt som att du som läsare kan ta del av nedanstående ljudfiler från en rättegång där åklagarens huvudvittne under ed ljuger. Och att allt tyder på att åklagarna i målet visste det – men inte ifrågasatte vittnesmålet. Ett vittnesmål som blev avgörande för att de fyra åtalade fälldes i hovrätten.

Det handlar om Allra-målet. Där de fyra åtalade i hovrätten dömdes till mellan fyra och sex års fängelse, tio års näringsförbud och skadestånd på över hundra miljoner kronor.

Alexander Ernstberger som var Allras vd fick det hårdaste straffet i form av sex års fängelse.

Mål som avser ekonomisk brottslighet är oftast väldigt omfattande. Bara i hovrätten pågick förhandlingarna i 22 dagar i det här målet.

Men hur komplicerat målet än må vara så har det i det här fallet till slut handlat om ett enda vittnesmål som blivit avgörande för att de åtalade fälldes i hovrätten.

Det vittnesmålet biläggs i sin helhet nedan i form av en två ljudfiler. Tingsrätten skriver i sin dom om vad det här vittnet, OG, fört fram:

”Det finns anledning att tolka OG:s uppgifter med viss försiktighet, eftersom han i egenskap av tidigare ägare av Gustavia har ett intresse av att minska betydelsen av Gustavias granskning av de aktuella affärerna…”

Ovanstående ord ur tingsrättsdomen är juristsvenska och betyder att det här vittnesmålet har vägt ytterst lätt, om det ens haft någon som helst betydelse, när tingsrätten kommit fram till ett frikännande av de fyra åtalade på samtliga åtalspunkter.

Men när sedan vittnesmålet spelas upp i hovrätten, är det uppenbart att hovrätten bygger mycket av sin fällande dom på just det vittnesmålet. Man hänvisar i sin domskrivning ett antal gånger till just det här vittnet och den checklista det handlar om, liksom vad han har framfört muntligt.

I hovrättsdomen kan man bland mycket annat läsa att hovrättens fällande dom bygger på den här checklistan:

”Checklistan har bland annat legat till grund för beslutet i Gustavias risk- och värderingskommitté att godkänna placeringar i värdepapperna…”

Varför är då vad det just det här vittnet framfört och den här checklistan så avgörande? Låt mig ge en bakgrund till det hela:

Allra kunde inte själva genomföra den här affären i värdepapper som målet handlar om, eftersom man inte var ett fondbolag – medan Gustavia var ett sådant fondbolag. Så Allra måste gå via ett fondbolag av det slag som Gustavia var för att kunna genomföra det hela.

Så vad Allra gör är att lägga fram för Gustavia vad det är för affär i värdepapper man vill genomföra. Och Gustavia i sin tur har att kontrollera att affären överensstämmer med de lagar och regler som gäller för sådana värdepappersaffärer. Och det gör Gustavia.

Det är att observera att det därmed alltså är Gustavia som genomför den affär som sedan fyra ledande personer i Allra åtalas och döms för. Och att Gustavias ledning hade kunnat nekat till att genomföra affären om man inte kommit fram till att den uppfyllde de lagar, regler och etiska åligganden som gäller.

Men – när vittnet OG som är Gustavias grundare vittnar, hänvisar han till ett dokument, en så kallad checklista, ”trading checklist” som ska ha innehållit information om omfattande prisjämförelser som Allra ska ha upprättat 2012 och som ska ha lurat och fört Gustavia bakom ljuset, hävdar OG.

Men – efter den fällande domen i hovrätten, när Ernstbergers advokater lämnar in en resningsansökan till Högsta domstolen (HD) kan de via en mejlkonversation mellan vittnet OG och en annan person påvisa att den checklistan är ett förfalskat dokument, som upprättades först 2014 och bakdaterades till 2012, när det började brännas under fötterna för Gustavia.

Nu kanske någon tänker att det där är ju ett fruktansvärt påstående som Ernstberger och hans advokater försöker komma dragande med.

Men Riksåklagaren (RÅ) instämmer i sitt yttrande över resningsansökan i att checklistan inte förelåg 2012 och att RÅ inte heller har någon anledning att ifrågasätta mejlkonversationen som advokaterna hänvisar till.

Rå skriver bland annat i sitt yttrande att vittnet OG,

 ”känt oro för att Finansinspektionen vid sin granskning skulle komma fram till att Gustavia inte utfört sin granskande roll vid godkännandet att warrantinköpet den 9 maj 2012 och att han varit angelägen om att det skulle tas fram en handling som innehöll information som kunde fria Gustavia från eventuell kritik.”

Alltså – det dokument som åklagarens huvudvittne har tagit med sig och hänvisar till i sitt vittnesmål, är en ren förfalskning. Och att han utgår från den ”checklistan” framgår tydligt i hans vittnesmål, som alltså biläggs nedan i sin helhet i form av två ljudfiler.

Dessa ljudfiler fanns med som bilagor till advokaternas resningsansökan i form av bilaga 4 och 5.

I en artikel i Dagens Juridik av den 18 augusti i år, framgår följande:

”Åklagare Thomas Hertz uppger dock att både han och Pensionsmyndigheten påpekade att handlingen var en efterhandskonstruktion redan första gången den kom på tal i tingsrätten.”

Nej, det gjorde man inte alls. Tvärtom ifrågasatte man inte checklistans äkthet. Inget av Alexander Ernstbergers ombud har under processen hört något i den vägen. Och varken tingsrätt eller hovrätt har uppenbarligen hört något sånt eftersom ingen av dem har noterat detta i så fall synnerligen relevanta och anmärkningsvärda förhållande.

Dock försöker såväl Ekobrottsmyndigheten som RÅ nedtona betydelsen av det här förfalskade dokumentet och OG:s vittnesmål. Varvid Ernstbergers advokater inkom i fredags med ett kompletterande yttrande till HD om vad jag beskrivit ovan. Och som biläggs nedan.

Sedan händer någon milt uttryckt anmärkningsvärt. En överåklagare på RÅ ringer till Högsta domstolen och efterfrågar ljudfilerna avseende OG:s vittnesmål.
Riksåklagaren har alltså inte gått igenom resningsansökan och dess bilagor innan man yttrat sig till HD!

Hur kan jag då känna till detta telefonsamtal? Kan jag bevisa det? Svar ja.

HD för så kallad ”Dagbok” över vad parterna inkommer med i samband med en resningsansökan. Dagboken över det här fallet har jag fått mig tillsänd från HD och där finns daterat 2023-10-05, alltså i torsdags, följande att ta del av:

”Vid telefonsamtal uppger överåklagare Mats Svensson att RÅ inte har fått de ljudfiler som Alexander Ernstberger lämnat in. Jag upplyser Mats Svensson om att filerna ska skickas över till RÅ inom kort och om att inspelningarna av förhören från tingsrättens huvudförhandling finns kvar i ärendehanteringssystemet Vera. /JS Andreev”

Låt mig upprepa: Det här innebär alltså att RÅ inte gått igenom resningsansökan med alla dess bilagor, något som vi på Magasinet Para§raf naturligtvis har gjort. Utan RÅ har förlitat sig helt på att Ekobrottsmyndigheten har gjort det – och gått på vad de sedan har framfört.

Men nu har alltså RÅ insett att man måste lyssna på det här vittnesmålet i sin helhet – som alltså varit ett helt avgörande i hovrätten.

Och det är naturligtvis utmärkt – även om man naturligtvis borde ha gjort det innan man yttrat sig. ”Borde” är i sammanhanget milt uttryck.

Jag vet naturligtvis inte i det här läget hur RÅ kommer att reagera när man tagit del av inspelningarna. Men där kan man höra i drygt två timmar hur vittnet OG ljuger med hänvisning till det förfalskade dokumentet och hur förberedd han är på frågorna som ska komma från såväl åklagarsidan som från Pensionsmyndigheten, som i det här fallet har agerat som någon slags extra åklagarkammare.

Vittnet säger saker till åklagaren som:
– Jag tror jag vet vart du vill komma, men jag kanske ska vänta på att du ställer frågorna.
Och helt plötslig när han svarat på något annat, säger han:
– Och då kommer vi fram till det här fallet snart då.

Han är alltså väl förberedd, trimmad om man så vill, inför sitt vittnesmål av åklagarsidan och/eller Pensionsmyndigheten eller deras anlitade privata advokatbyrå – men då han inte är en erfaren skådespelare, klarar han inte av att dölja det.

Han påstår själv att han inte alls inför sitt vittnesmål har pratat med åklagaren och bara har talat med Pensionsmyndigheten, via deras advokatbyrå Trädgårdh i några få minuter, i samband med att han tittade på sin son när han spelade fotboll. Men så är det uppenbart inte.

Det framgår i Ernsbergers advokaters ansökan om resning och dess bilagor att åklagare Hertz innan förhöret i tingsrätten bland annat bearbetat vittnet OG i syfte att få honom att biträda Pensionsmyndigheten med utredning.

Pensionsmyndigheten hade även genom sina ombud haft kontakter med OG och bland annat erlagt betalning till hans företag Gustavia.

Värt att notera är också att huvudåklagaren i målet, Thomas Hertz, var frånvarande en enda dag under tingsrättsförhandlingarna och överlät den dagens förhandlingar till sin assisterande åklagare.

Och – det var just den dag som åklagarens huvudvittne OG hördes i rätten. I hovrätten spelades det vittnesmålet sedan bara upp och vittnet OG behövde inte närvara.

När jag går igenom alla handlingar och lyssnar på olika ljudfiler så är det uppenbart att såväl Ekobrottsmyndigheten och dess åklagare som Pensionsmyndigheten, alltså två statliga myndigheter, har agerat med allt annat än blanka vapen i det här målet. Det hela är helt enkelt som jag ser det – smutsigt.

Vad som nu kan tänkas hända är att riksåklagaren kompletterar sitt yttrande efter att äntligen ha lyssnat på OG:s vittnesmål och därmed tillstyrker en resning i målet.

Det skulle i så fall vara klokt av RÅ, för att därmed befinna sig ”på rätt sida” när Högsta domstolen rimligen kommer fram till att ge Alexander Ernstberger resning.

RÅ skulle i så fall samtidigt som man markerar sin självständighet i förhållande till Ekobrottsmyndigheten också se om sitt eget hus – vilket nog vore lämpligt för RÅ att göra i det här läget.

Efter att jag nu vecka ut och vecka in har gått igenom det här målet, läst alla handlingar och lyssnat på timmar av inspelningar – är det min slutsats att tingsrätten har kommit fram till den enda rimliga domen. Alltså den att de här fyra unga entreprenörerna ska frikännas eftersom de inte har begått något lagbrott.

Och det inte minst för att de cirka 130 000 personer som placerat sina PPM-pengar i Allras fonder inte har förlorat en enda krona. Och inga pengar har ”försvunnit” som det påståtts i olika medier. Tvärtom har de som placerat sina blivande pensionspengar hos Allra fått en bra avkastning på i genomsnitt 8-10 procent i snitt årligen under femårsperioden 2012-2017, som det här handlar. (Källa Pensionsmyndigheten).

Rimligen blir det en frikännande dom om det blir resning och därmed en ny rättegång. En rättegång där det här vittnet OG:s vittnesmål helt kan lämnas därhän. Alltså, så som tingsrätten gjorde i sin frikännande dom.

Men – vad som är oroande, vad som riskerar att det här kan bli ett nytt justitiemord, är vad jag fått höra i de samtal jag haft med olika personer i ”de högre juridiska sfärerna” om det här fallet. Flera, som inte vill framträda offentligt utan fått uttala sig under källskydd, har sagt saker som:

– Men Dick, du måste inse att det här är en politisk dom, så det är inte alls säkert att HD beviljar en resning.
Andra har uttryckt samma farhågor men med andra ord, som till exempel:
– Hovrättens dom var rimligen vad staten ville ha.

Ja, det var onekligen en dom som staten ville ha för att man vill försvara sitt nya pensionssystem. Och för att inte oroa alla de som placerat en del av sina pensionspengar i olika fonder.

Tyvärr delar jag de här juristernas farhågor. Rent juridiskt är det i och med vad som framkommit helt klart att det räcker till med råge för att HD ska tillstyrka en resning. Men är det något annat, något under ytan, som spelar in?

Jag tror, eller hoppas i varje fall, att det bland justitieråden i Högsta domstolen finns domare som har den rättspatos och den personliga resning så de står över sådana påtryckningar – och inte minst står över den felaktiga bild som framförts i olika medier om de åtalades skuld i de här målet.

Om så inte är fallet. Om HD inte kommer fram till att målet, med de nya omständigheter som framkommit ska resas, blir det i så fall till det svagt knäppande ljudet av ryggkotor som böjs och principer som bryts.

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

Lyssna mer än gärna på bilagda ljudfiler. Alltså bilagorna nummer 4 och 5 till den resningsansökan som lämnats in till Högsta domstolen. Lyssna för att kontrollera om mina slutsatser är rimliga och lyssna för att ni därmed får höra något så förhoppningsvis unikt som att ett huvudvittne under ed ljuger och hänvisar till ett förfalskat dokument i en svensk rättegång.

Här finns Riksåklagarens och Ekobrottsmyndighetens yttrande att ta del av: RÅ Yttrande

Och här finns försvarets kompletterande yttrande till HD avseende RÅ:s yttrande: Advokaternas yttrande

Ljudfilerna med det ljugande vittnet finns att lyssna på här:

Tidigare artiklar på Para§raf om Allra-målet:

En bra story – men är den sann?

Det politiska spelet bakom Allra-domen

Åklagarens huvudvittne ljög i Allra-målet!


    Dick Sundevall är Para§rafs chefredaktör och ansvariga utgivare men hans krönikor och debattartiklar är inga ledare, utan högst personliga tankar och funderingar.
I närmare 40 år har han arbetat med rätts- och kriminalfrågor. Det har blivit många tv-program och dokumentärfilmer. Åtta böcker och många tusen artiklar genom åren.
Dick är mångfalt prisbelönt som journalist och författare med utmärkelsen Guldspaden och annat. Mest stolt är han över Ordfronts Demokratipris, ”för då väljs man ut bland hela befolkningen”.
På frågan om vad han tycker är det bästa han har gjort, svarar han:
– Mina tre barn.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.