Debatt

En motsägelsefull fängelselag

I fängelselagen (2010:610) kapitel 2 föreskrivs i enlighet med 2 § att ”en intagen inte får placeras så att han eller hon vistas tillsammans med intagna av motsatt kön”. Vidare reglerar 4 § bestämmelser under vilka förutsättningar en intagen får placeras på säkerhetsavdelning, vari det under första punkten framgår att en intagen får placeras på säkerhetsavdelning om ”…det kan antas att han eller hon är särskilt benägen att fortsätta allvarlig brottslig verksamhet”.